1-) Yer yapısının geçirdiği evreler incelendiğinde Türkiye`nin genç oluşumlu bir ülke olduğu görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu oluşumun sonuçlarından biri değildir?
2-) Ülkemizin akarsuları ulaşıma elverişli değildir. Aşağıdaki verilenlerden hangisi akarsularımızda ulaşım yapılamamasının nedenlerinden biri değildir?
3-) Türkiye yakın jeolojik devirdeki epirojenik hareketlerle bugünkü görüntüsünü almıştır. Bu oluşum akarsularımızın en çok hangi özelliğini etkilemiştir?
4-) Türkiye akarsularının genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5-) Yukarıdaki haritada Çukurova ve onu oluşturan Seyhan ve Ceyhan nehirleri gösterilmektedir. Bu ova için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
6-) Erzurum-Kars platosu verimli lav topraklarıyla örtülüdür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, Erzurum-Kars platosunda tarım yerine hayvancılık faaliyetlerinin yapılmasının temel nedenidir?
7-) Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklere plato denir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz platolarının ortak özelliklerinden biri değildir?
8-) Türkiye`deki arazilerin %92`si deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye`nin deprem kuşağı üzerinde bulunmasının nedenleri arasında sayılamaz?
9-) Çukurova ve Çarşamba delta ovaları, Konya ve Malatya ovalarından daha verimlidir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilemez?
10-) Aşağıdakilerden hangisinin fazla olması, Doğu Anadolu Bölgesi`nin ortalama yükseltisinin diğer bölgelerimize göre daha fazla olduğunu kanıtlamaz?
11-) Ege Bölgesi`nde orojenez sonucu oluşmuş bir yeryüzü şeklinin kesiti yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi X ve Y ile gösterilen yer şekillerine örnek olarak gösterilemez?
12-) Bazı yanardağlar oluştuktan sonra yeni bir patlamayla tepe kısmı uçmakta ve burada bir çukurluk (kaldera) oluşabilmektedir. Aşağıdaki dağlarımızdan hangisi yukarıda verilen açıklamayı örneklendirir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye`deki, dağların genel özelliklerinden biri değildir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye`nin jeolojik dönemlerde geçirdiği oluşumlarla ilgili bir özellik değildir?
15-) Eğim ve yağış arttıkça heyelan ve toprak kaymaları artar. Buna göre, harita üzerinde numaralanmış bölgelerden hangisinde heyelan ve toprak kaymalarına daha fazla rastlanır?
16-) I. Marmara`da Kapıdağ Yarımadası. II. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında falezlerin oluşması. III. Marmara`da Büyük ve Küçük Çekmece göllerinin oluşması Yukarıda verilenlerden hangileri dalga ve akıntıların biriktirmesi sonucunda oluşmamıştır?
17-) Türkiye okyanuslara kıyısı olmadığı için kıyılarında gel -git genliği azdır. Türkiye kıyılarında gel - git olayı daha etkili olsaydı aşağıdaki ovalardan hangisinin oluşması beklenemezdi?
18-) Akarsuların taşıdığı maddeyi, denize ulaştırdığı yerlerde falez (yalıyar) oluşumu görülmez.Buna göre, taralı kıyılardan hangisinde falez oluşması beklenmez?
19-) Doğu Anadolu`da kış mevsimindeki yağışlarının kar şeklinde düşmesi, yukarıda yıllık akım grafiği verilmiş akarsuyun; I. Kış aylarında akımın en düşük düzeye inmesi II. İlkbaharda akımının maksimum düzeye ulaşması III. Kimyasal erimenin artması IV. Rejiminin düzenli olması gibi özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasında etkilidir?
20-) Türkiye`nin yeryüzü şekilleri düşünüldüğüne yukarıdaki haritada oklar doğrultusunda ilerleyen nemli hava kütlelerinden hangisinin iç kısımlara sokulma ihtimali daha fazladır?
21-) Çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda meydana gelen oluşumlardan biri de karstik göllerdir. Buna göre, Türkiye`de aşağıda verilenlerden hangisinde karstik göl oluşumu daha fazladır?
22-) Aşağıdaki ovalarımızdan hangisi oluşum bakımından delta ovası özelliği taşımamaktadır?
23-) Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Türkiye`nin yer şekillerinin etkisi yoktur?
24-) Akdeniz Bölgesi`nde mağara, obruk, polye, lapya gibi yer şekillerine sıkça rastlanır. Akdeniz Bölgesi`nin hangi özelliği bu yer şekillerinin oluşumuna neden olur?
25-) Yükseltinin fazla olduğu ovalarda tarım ürünlerinin çeşitliği azdır. Aşağıda verilen ovaların yükseltileri dikkate alınırsa hangisinde tarım ürünü çeşitliliğinin daha az olduğu söylenebilir?
26-) Toprak oluşumunda etkili olan en önemli faktörlerden biri de çözünmeye uğrayan ana kayanın özelliğidir.Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretlenen yerlerdeki topraklardan hangisinin oluşumunda ana kaya etkili olmamıştır?
27-) Orojenez sonucunda oluşmuş Horst ve Grabenler haritadaki taralı alanlardan hangisinde görülür?
28-) Türkiye`de akarsuların genel olarak yatak eğimleri fazladır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlardan değildir?
29-) Kapalı havzaların en geniş olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangileridir?
30-) Akıntılar, deniz suyunun kütlesel hareketi sonucu oluşurlar. I. Sürekli rüzgarlar. II. Tuzluluk ve seviye farkı III. Gelgit IV. Enlem Ülkemizin özellikleri düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangi ikisinin boğazlardaki akıntıların oluşumunda daha etkili olduğu söylenebilir?
31-) Yukarıdaki akarsu kaynaklarının denize yakın olduğu halde, akarsular en kısa yoldan denize ulaşamamaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açmaktadır?
32-) Jeotermal enerji kaynaklarının dağılımı volkanizma ve fay hatlarıyla paralellik gösterir. Buna göre Jeotermal enerji bakımından en fakir ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?
33-) Akarsular, vadilerini kazıp derinleştirdikçe yatak eğimi azalır. Bu yüzden zamanla akış yavaşlar. Derine aşınım hızını yavaş yavaş kaybeder. Mendereslerin oluşumuyla akarsu yatağındaki pürüzler ortadan kalkmış olur. Akarsuların en son kazandığı bu şekle denge profili denir. Türkiye coğrafi bölgeleri sadece yükselti yönünden ele alındığında hangi bölgenin akarsuları daha önce denge profiline ulaşabilir?
34-) Ülkemizdeki akarsuların rejimleri düzensiz, debileri düşük, yatak eğimleri fazladır. Akarsularımızın yatak eğimlerinin fazla olması, aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
35-) Yer şekillerinin engebeli olması aşağıdakilerden hangisini artırmaz?
36-) • Akarsu erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun eğimli arazilerde hızlıdır. • Rüzgar erozyonu : Bitki örtüsünden yoksun kurak bölgelerde hızlıdır. Aşağıdakilerden hangisi hem akarsu hem de rüzgar erozyonunu önleyici ortak bir çalışmadır?
37-) Türkiye kıyılarında gelgit genliği fazla olsaydı, aşağıdaki ovalardan hangisi oluşmazdı?
38-) Fay hatları üzerinde oluşan depremlere ”Tektonik depremler”, Karstik arazilerde kayaların erimesi sonucu oluşan boşlukların çökmesi ile oluşan depremlere ”Çöküntü depremleri” denir. Harita üzerinde numaralanmış yerlerden hangisinde çöküntü depremin oluşma ihtimali en çoktur?
39-) Tektonik depremler yerkabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir. Türkiye`nin jeolojik yapısı göz önüne alındığında, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en fazladır?
40-) Türkiye`nin şekillenmesinde iç kuvvetlerden volkanizmanın önemli etkisi olmuştur.Yukarıda işaretli yerlerden hangisinde volkanizma, yer şekillerinin oluşumunda etkili olmamıştır?
41-) Türkiye ılıman kuşakta yer alan bir ülke olmasına rağmen, bazı yerlerde buzul etkisine rastlanmaktadır. Buzul etkisinin görülmesine olanak sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
online sınav Türkiye ılıman kuşakta yer alan bir ülke olmasına rağmen, bazı yerlerde buzul etkisine rastlanmaktadır. Buzul etkisinin görülmesine olanak sağlayan faktör aşağıdakilerden hangisidir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.