1-) Osmanlı Devleti’nde, I. Tanzimat Fermanı’nın ilanı II. Islahat Fermanı’nın ilanı III. 31 Mart Olayı’nın bastırılması. Gelişmelerden hangileri, mevcut bir tepkidir?
2-) Osmanlı Devleti’ne parlamento kavramı aşağıdakilerden hangisiyle girmiştir?
3-) Osmanlı Devleti’nde, I.Yöneticiler II.Hanedan üyeleri III.Azınlıklar.Gruplarından hangileri Cizye Vergisi ödemekle yükümlüydü?
4-) Konya’da bulunan; I. İnce Minareli Medresesi II. Karatay Medresesi III. Sırçalı Medrese. Türk sanatının hangi dönemine aittir?
5-) Osmanlı Devleti’nin ünlü sanatçılarından biri olan Levni, sanat dallarından hangisinde yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?
6-) Fatih Sultan Mehmet’ten sonra, hangi padişah halka, Osmanlı Devleti’nin vatandaşlar arasında din ve mezhep ayrılığı gözetilemeyeceği teminatını vermiştir?
7-) I. Bitki ve hayvan figürleri II. Geometrik şekiller III. İnsan figürleri. Anadolu Selçukluları Dönemi’nin süsleme sanatında yukarıdakilerden hangileri kullanılmıştır?
8-) Osmanlı Devleti 1740’dan sonra verdiği kapitülasyonları devamlı hale getirmiş ve bu dönemden sonra da verilen ayrıcalıklar artarak devam etmiştir. Bu durum Lozan antlaşmasına kadar sürmüştür. Bu verilen kapitülasyonlardan ithalattan %5, ihracattan %12 gibi vergiler alınmıştır. Bu oranlar dönemlere göre değişmesine rağmen, ithalat ve ihracat arasındaki açık devam etmiştir. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin ekonomisine nasıl bir etki yaptığı söylenebilir.
9-) I. Padişahın ordunun başında savaşa katıldığında II. Padişah tahta çıktığında III. Ayaklanmaların bastırılmasında IV. Padişah, savaştan kazanan ordu ile döndüğünde. Yukarıdaki olayların hangisinde Osmanlı padişahları Yeniçerilere cülüs bahşişi verirlerdi?
10-) XVIII. Yüzyılda, 1718 de Osmanlı Devleti Batı ile yaptığı savaşlarda başarı sağlayamamıştır. Bu dönemden sonra Osmanlı, Batı’nın üstünlüğünü kabul ederek, Lale Devriyle yenilik hareketlerine girişmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardandır?
11-) 1876 Kanun-i Esasi’de Meclisin iradesinin üzerinde padişahın doğrudan müdahale etme yetkisi vardı. II. Meşrutiyet 1908 de yapılan değişiklikle demokratikleşme sağlanmıştır. Bu yapılan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Osmanlı mimarisi XV. ve XVI. Yüzyıllarda zirveye ulaşır. Bu dönemde Osmanlı mimarisine büyük katkılar sağlayacak, Kanuni adına Süleymaniye Camii, Mostar Köprüsü ve Şehzade Camii gibi önemli eserler veren Osmanlı mimarı kimdir?
13-) İslamiyet inancında resmin yasak olması nedeniyle Osmanlılarda el sanatları ve benzer alanlarda gelişmeler olmuştur. Genelde Osmanlı siyasi ve sosyal yaşamını konu alan ve resimden farklı bir tarzda yapılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?
14-) Türk-İslam devletlerinde Anadolu’da Darüşşifa ve Şifahane adı verilen günümüz hastanelerinin işlevini gören yapıtlar ortaya konulmuştur. Bunların önemlilerinden birisi de Kayseri’deki Gevher Nesibe Şifahanesi’dir. Bu şifahane hangi Türk-İslam devleti tarafından yaptırılmıştır?
15-) Türk-İslam devletlerinde akılcılığı ön plana alan ve pozitif bilimlerin gelişmesine katkı sağlayan bilim adamı kimdir?
16-) Orta Asya Türk devletleri göçebe yaşamın getirdiği zorunluluk nedeniyle yazılı hukuk kuralları meydana getirememişlerdir. Ancak, devlet yönetiminde ve günlük ilişkilerde hükümdarın ve de halkın uymak zorunda olduğu kurallar vardı. Hatta Hakanın millete karşı sorumluluklarından biri de bu kuralları uygulamaktı.Yazılı olmayan bu kurallara ne ad verilirdi?)
17-) I.Yeniçeri Ocağının Kaldırılması II. Tanzimat Fermanının İlanı III. Senei İttifakın İlanı IV. Kanun-i Esasinin İlanı V. Islahat Fermanının ilanı.Yukarıda verilenler XIV yüzyılda Osmanlı devletinde yapılan ıslahat hareketlerinden bazılarıdır. Bu ıslahatlardan hangileri Osmanlı toplumunu oluşturan bireyler arasındaki eşitliği sağlamaya yönelik değildir?
18-) I.Meşrutiyet şartlarının oluşmasında ve ilanının sağlanmasında aşağıdakilerden hangisinin katkısı en fazladır?
19-) Osmanlı medreselerinde özellikle Fatih döneminde pozitif ve dini ilimlerin birlikte okutulması XVII. Yüzyıla kadar sürmüştür. Bu yüzyıldan sonra medreselerde bazı dersler okutulmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi XVII. Yüzyıldan itibaren medreselerde okutulmayan derslerdendir?
20-) Osmanlılar döneminde birçok hayır kuruluşu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlardan hangisi fakir insanlara yemek dağıtmak amacıyla kurulmuştur?
21-) I.Rumeli Hisarı II.İmam Buhari Türbesi III.Kahire Tulunoğlu Ahmet Camiisi IV.Mostar Köprüsü V.Malabadi Köprüsü.Yukarıda verilen eserlerden hangileri Osmanlılar dönemine aittir?
22-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları döneminde yapılmış mimari eserlerdendir?
23-) Türk-İslam mimarisinde medrese, cami, mescit, han, saray, kümbet, külliye ve darüşşifa gibi önemli mimari eserler yaratılmıştır. Bu eserlerden hangisi Anıtmezar niteliğinde yapılmıştır?
24-) Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut dönemindeki gerçekleştirilmemiştir?
25-) I-Padişah II-Sadrazam III-Nişancı Yukarıdakilerden hangisi yönetim hakkına sahiptir?
26-) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda toprak yönetimi ile ilgili değildir?
27-) Osmanlı İmparatorluğunda Divan-ı Hümayun da aşağıdakilerden hangisi bulunurdu? I-İlmiye sınıfı II-Kalemiye sınıfı III-Seyfiye sınıfı IV-Azınlıklar
28-) Osmanlı Devleti nde, I.Veraset sisteminde değişiklik yapılarak hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması II.Avrupa ya öğrenci gönderilmesi, III.Avrupa da elçilikler açılması.Gelişmelerinden hangilerinin, Avrupa yı yakından tanımaya olanak sağladığı savunulabilir?
29-) Osmanlı Devletinde Medreselerin bozulmasına rağmen ayakta tutunmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
30-) Osmanlı Devleti nde gelirleri arttırmak için vergilerin yükseltilmesi ve vergilerini ödeyemeyen köylünün toprağını terketmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır?
31-) Sınırların genişlemesi bir ülkede kurumlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Osmanlı Devletinde aşağıdaki kurumlardan hangisi böyle bir ihtiyacın ürünü olarak gösterilemez?
32-) Büyük Selçuklular Dönemi nde, I.Selçuklu sultanlarının halife sanını almaması II.Yönetici sayısının artırılmasına gerek duyulması III.Yetenekli öğrencilerin okutulmasının ve topluma kazandırılmasının amaçlanması.Durumlarından hangilerinin, Selçuklu sultanlarının medreselerin kurulup yaygınlaştırılmasına önem vermelerinde etkili olduğu savunulabilir?
33-) Osmanlı devleti nde koşul öne sürerek sadrazamlığı kabul eden ilk kişi kimdir?
34-) Osmanlı Devletinde eğitimin en önemli amacı,askeri ve ilmi sınıflara uzman yetiştirmektir. Aşağıdakilerden hangisi bu eğitim kurumlarında yetişen görevlilerden değildir?
35-) Tımar Sistemi aşağıdakilerden hangi alanla doğrudan alakalı değildir?
36-) Osmanlı Devletinde aşağıdaki eğitim kurumlarından hangisi karma şekilde faaliyetlerini(Kuruluşundan yıkılışına kadar) sürdürmektedir?
37-) Aşağıdakilerden hangisi özel mülkiyet kavramının gelişmediğinin göstergesidir?
38-) Türk-İslam Edebiyatının ilk önemli eserlerinden Kutadgu Bilig hangi alfabeyle yazılmıştır?
39-) Türklerin İslamiyete hizmetleri ilk defa hangi dönemde önem kazanmıştır?
40-) Aşağıdakilerden hangisi Oğuzların tarih boyunca kurdukları devletlerden birisi değildir?
41-) Aşağıdakilerin hangisi, Anadolu Selçuklularının ikta (tımar) sistemini uygulamakla ulaşmak istedikleri temel hedeflerden biri değildir?
42-) Anadolu Selçukluları döneminde; - Gümrük vergilerinin azaltılması, - Devlet sigortacılığının uygulanması, - Kervansarayların yapılması, öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde gelişme sağlamaya yöneliktir?
43-) Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
online sınav Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.