1-) Ahmet Celal, yedek subay olarak katildigi Birinci Dünya Savasi’nda bir kolunu kaybeder. Ingilizler, Istanbul’u isgal edince emir eri Mehmet Ali’nin Porsuk çayi kiyisindaki köyüne gidip yerlesir. Köylü, Ahmet Celal’e bir düsman gözüyle bakmaktadir.Birinci Inönü Savasinin kazanilmasi köylüler için hiçbir sey ifade etmemektedir. Ahmet Celal, köylülerin bu bilinçsizligi karsisinda kendini sorgular ve yillarca ilgisiz birakilan bu köylüleri suçlamaktan, elestirmekten vazgeçer; çünkü anlamistir ki asil suçlu köylüler degil onunla ilgilenmeyen Türk aydinidir.Asagidakilerden hangisinde bu paragrafta bahsedilen roman ve bu romanin yazari bir arada verilmistir?
2-) Aşağıdaki romanlardan hangisinde Osmanlı Devleti nin kuruluşu konu edinilmiştir ?
3-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi hem Garipçileri hem de II. Yeni şiir hareketini eleştirerek, bunlara karşı çıkmıştır ?
4-) Memleket Edebiyatı adıyla bilinen akımın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir ?
5-) Aruz sizin olsun, hece bizimdir. Halkın söylediği Türkçe bizimdir.Bu dizeler, aşağıdaki sanat topluluk ya da eğilimlerinden hangisiyle ilgilidir?
6-) Yahya Kemal ile Ahmet Haşim in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir ?
7-) Yeni edebiyatımız içinde söze, anlama, düşünce kavramlarına önem verenlerin başında gelir. Önce Haşim, daha sonra Yahya Kemal in şiir anlayışının etkisinde kalır ama bunlardan kısa sürede sıyrılır. Estetik kaygı, biçim ve ses onda önemli öğelerdir. Makaleleri, denemeleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanınmış; esas ününü ise şiirleri ve romanlarıyla kazanmıştır. Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler... önemli eserlerinden birkaçıdır.Bu parçada hangi sanatçı tanıtılmaktadır?
8-) 1940 tan sonra kendine özgü bir üslup kuran sanatçı, şiirde felsefi temaları, gündelik hayatı, anlık sevinç ve tasaları, aşkı, ölümü işledi. Ölüm teması yaygın olarak bütün şiirlerinde görülmektedir. Ölüm düşüncesi, şairin zihnini yaşamının sonuna kadar kurcalamıştır. 1946 da bir partinin düzenlediği şiir yarışmasında birinci olan sanatçı hece ile ölçülü, kafiyeli şiirler yazmış; serbest tarzı da denemiştir. Sanatçı, zaman zaman sembollere de başvurmuş, uzak çağrışımlar ve hayal oyunlarından yararlanmıştır. Bu parçada hangi sanatçı tanıtılmaktadır?
9-) Aşağıdakilerden hangisi, Divan şiiri ile İkinci Yeni şiirinin ortak özelliklerindendir?
10-) 1940 sonrası Türk şiirinde Halk şiiri geleneğinden yola çıkarak yeni bir şiir anlayışına ulaşan sanatçı, günün geçerli akımlarına bağlanmadan kendisinin olan bir şiiri geliştirmiştir. Yalın, akıcı bir söyleyişe dayanan ve Halk şiirinden beslenen, Anadolu insanının yaşamını, doğayla ilişkilerini dile getiren bir şiirdir bu... Köy ve köylü gerçek kimliğiyle onun şiirinde yer alır. Sanatçının Atatürk Kurtuluş Savaşı nda adlı eseri bir oratoryaya da konu olmuştur.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, hece ölçüsünü hiç kullanmamıştır?
12-) İlk şiirleri Yeni Mecmua da çıkan sanatçı, tasavvuf düşüncesinden aldığı ilhamı modern Fransız şiiri ölçüleri içinde değerlendirmiş; şiirlerinde insan, kainat, madde ve ruh problemlerini, insanın iç çatışmalarını, gizli duygu ve tutkularını başarıyla işlemiştir. Hemen her türde eser veren sanatçı, kendine özgü bir üslup yaratmıştır. Şiir alanında Örümcek Ağı, Ben ve Ötesi, Çile; tiyatro alanında Tohum, Bir Adam Yaratmak, Reis Bey önemli eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
13-) -Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğallığından yararlanmak.-Günlük hayatın, sıradan insanların sorunlarını dile getirmek. -Yaşama sevincini işlemek; espriden, nükteden yararlanmak. -Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dili yeğlemek. B
14-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
15-) Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp le birlikte Yeni Lisan akımını ilk benimseyen sanatçılardan biridir. Edebiyata Fecr-i Âti topluluğunda başlamış; ancak sonradan Milli edebiyat akımını desteklemiştir. Yeni Lisan görüşünü benimsedikten sonra sade dille ve hece ölçüsüyle de şiirler yazan sanatçı, şairliğinden çok okul kitapları ve edebiyat tarihimiz üzerindeki araştırmalarıyla tanınmıştır.Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
16-) Cumhuriyet dönemi edebiyatımızın ünlü bir masal yazarıdır. Türk folklor ürünleri üzerine araştırmalar yapan, sözlü değerleri yazıya geçiren sanatçı, Türk masallarını kendine özgü bir üslupla yazdı. Sanatçı 1956 da Açıl Sofram Açıl adlı eseriyle Danimarka daki H.C. Andersen ödülünü aldı.Bu parçada kendisinden söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi Hüseyin Rahmi Gürpınar için yanlıştır?
18-) ............... Tanzimat tan I. Dünya Savaşı na kadar yetişmiş kuşakların düşünüş ve yaşayış farklarını, ........... İstanbul un Mütareke yıllarındaki yaşayışını..............Milli Mücadele dönemi Anadolu sunu başarıyla anlatır.Yukarıdaki boşluklara, sırasıyla. Yakup Kadri ye ait hangi yapıtların adları getirilmelidir?
19-) Orhan Veli Kanık ile ilgili aşağıdaki bilgilerde hangisi yanlıştır?
20-) Yeni Lisan akımının tutunmasında önemli payı bulunan, konuşma dilini yazılarında büyük bir ustalıkla kullanan bir yazardır. Hikaye ve romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Hiçbir tez e bağlanmaksızın sağlam bir teknikle, başarılı çevre tasvirleri içinde nefis bir üslupla olayları anlatır. İstanbul un çeşitli hayat sahnelerini anlatan İstanbul un içyüzü , Hatay ın Türklüğü davası uğruna yazdığı Çete , yurt dışına sürülen politika kurbanlarını ele alan Sürgün adlı romanları bu sanatçının eserlerinden bazılarıdır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
21-) Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal de ortaktır?
22-) Yenileşme hamleleri sırasında gelenekten uzaklaşan, Tanzimat ve Servet-i Fünun nazmına karşı Batı taklidi olmayan yerli şiirler yazdı. Öz şiirin müziğini, iç ahengini aradı. Şiirin konusundan çok söyleyiş tarzına dikkat etti. Batı sanatı ve düşüncesini ana kaynaklarına İnerek tanıyıp benimsemek düşüncesini savundu. Akdeniz medeniyetinin malı saydığı süssüz, yalın, sağlam sanat anlayışını benimsedi.Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
23-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Mehmet Akif Ersoy la ilgili bir bilgi yanlısı vardır?
24-) Aşağıdakilerin hangisinde Türkçülük görüşünü benimseyen ve bu doğrultuda eserler veren sanatçılar bir arada verilmiştir?
25-) Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?
26-) Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Akif Ersoy un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
27-) Gözlem ve izlenimlerini öykülerinde başarıyla anlatan Refik Halit Karay, Türk toplumunun çağdaşlaşma sürecini aktaran Yakup Kadri Karaosmanoğlu, değişik konulu romanlarıyla kendini kabul ettiren Halide Edip Adıvar, yalın Türkçe ve hece ölçüsünü bayraklaştıran Faruk Nafiz Çamlıbel, ulusal edebiyata doğru giden önemli aşamalardır.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçada sözü edilen sanatçılardan birine ait değildir?
28-) Türk öykücülüğünün en önemli kişilerinden biri olan sanatçı öykü konularını çok değişik alanlardan seçmiştir. Yazar, Başını Vermeyen Şehit, Pembe incili Kaftan, Kütük adlı öykülerinde Osmanlı tarihindeki bazı olayları; Bomba ve Beyaz Lâle de Balkan Savaşı nın acılarını; Falaka, Kaşağı ve And öykülerinde ise çocukluk anılarını anlatmıştır.Bu parçada bazı öykülerinin konusu belirtilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
29-) Bu romanda ana olay, Tanzimat yıllarından başlayarak Çanakkale Savaşı na kadar süren, II. Abdülhamit ve I. Meşrutiyet dönemlerinin üç ayrı kuşağının simgesi olan üç kişi arasında gelişir : Naim Efendi yüce devlet katlarında görev aldıktan sonra emekli olmuş, görgülü bir Tanzimat efendisidir; Naim Efendi nin damadı Sermet Bey dinden ve ulusallıktan nefret eden bir Batılı züppe tipidir; Naim Efendi nin torunları olan Cemil ve Seniha ise eskiyi tümüyle reddeden Avrupa hayranı gençlerdir. Roman, bu üç kuşak arasındaki sosyal çatışmayı başarıyla yansıtır.Bu parçada aşağıdaki romanların hangisinden söz edilmektedir?
30-) (I) Halide Edip, önce bireysel, daha sonra toplumsal konulu romanlarında kadın psikolojisine ağırlık verir. (II) Reşat Nuri, dili ustaca kullanarak toplumun her kesimine seslenir.(III) Memduh Şevket Esendal, klasik öykü anlayışına uymayan ürünlerle dikkati çeker.(IV) Refik Halit Karay, gerçekçi öykülerinde Anadolu yu ve toplum yaşamını, mizahi bir anlayışla yansıtır. (V) Sait Faik Abasıyanık, toplum sorunlarını ele aldığı romanlarıyla Türk romanını çağdaş bir çizgiye ulaştırır.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına ait bir bilgi yanlışı vardır?
31-) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat döneminin genel özellikleri arasında yer almaz?
32-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Yedi Meşaleciler olarak adlandırılan grupta yer almaz?
33-) Ahmet Hamdi Tanpınar a ait aşağıdaki eserlerden hangisinin edebiyat türü ötekilerden farklıdır ?
34-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, tiyatro türündeki eserlerinde tarihsel konuları işlemiştir ?
35-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiirlerinde Divan edebiyatından, Halk şiirinden ve mitolojiden etkilenmeler görülür?
36-) Cumhuriyet döneminin usta şairlerinden olan sanatçı, milli ruh ve geleneksel kahramanlığımızı düşünce yönünden zenginleştirerek duygulu bir dille işlemiştir. Edebiyatımızda Bayrak Şairi olarak da tanınan sanatçı, Divan şiirinin nazım biçimlerinden olan rubaiye yeni bir anlam ve söyleyiş biçimi kazandırmıştır. Hem şiir hem düzyazı alanında eserler veren sanatçının Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Kökler ve Dallar, Dualar ve Aminler adlı eserleri ünlüdür.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
37-) Edebiyatımızda, İstiklâl Savaşı Halide Edip Adıvar ın I(Yorgun Savaşçı,) Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun II(Yaban.) Kemal Tahir in III(Ateşten Gömlek.) Tarık Buğra nın IV(Küçük Ağa.) Ahmet Hamdi Tanpınar ın V(Sahnenin Dışındakiler) adlı romanlarında işlenmiştir.Bu parçadaki bilgi yanlışlığı numaralanmış kısımların hangilerinin yer değiştirmesiyle giderilebilir?
38-) Bu romanı köy romanı olarak yazmadım. Bir sosyal sorun attım ortaya. Entelektüellerle köylüler arasındaki uçurumu göstermek istedim. Roman kahramanımın yaşadığı mekanları çok dolaştım. Porsuk Çayı yöresindeki köyleri iyi bilirim. Romanın kahramanı Ahmet Celal aslında benim. Köylü ise oralarda gördüğüm, tanıdığım köylülerdir.Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
39-) 1930 lu yıllarda ölçülü uyaklı şiirlerle edebiyata giren sanatçı asıl ününü Göl insanları adlı kitabında topladığı öyküleriyle kazanmıştır. O, köy edebiyatı çığırının ilk temsilcilerinden biridir. Sağırdere, Körduman, Rahmet Yolları Kesti... gibi romanlarında köyü ve köy insanını konu edinmiştir. Sonraki romanlarında tarihsel konuları da ele alıp işleyen sanatçı, Yorgun Savaşçı da Kurtuluş Savaşı nı, Devlet Ana da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş yıllarını anlatmıştır.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
40-) 1946 da siyasal bir partinin düzenlediği şiir yarışmasında Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle ikincilik kazanınca ünlenmiştir. Garipçileri, eski toplumcu gerçekçileri eleştirmiş; barış, özgürlük, insan sevgisi, yalnızlık, umutsuzluk, aşk gibi temaları şiirinde işlemiş ve kendine özgü bir şiir anlayışı yaratmıştır. Halk şiirinin biçim özelliklerinden ve Divan şiirinden de yararlanmasını bilen sanatçı, şiirden başka roman, deneme, eleştiri türünde de eserler vermiştir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
41-) Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin aruzla yazılmış şiirleri yoktur?
42-) Edebiyatımızda fıkra, makale, gezi, anı yazılarıyla ün kazanmıştır. Kısa cümlelerden oluşan, yalın, canlı bir anlatımı vardır. Ulusal Kurtuluş hareketini savunarak Atatürk ün yakınında bulunmuştur. Gezip gördüğü ülkeleri güçlü gözlemlerle yansıtan sanatçının Ateş ve Güneş, Zeytindağı adlı eserleri anı; Denizaşırı, Hind, Bizim Akdeniz adlı eserleri gezi türündedir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
43-) Anadolu da kurtuluş mücadelesinin yaşandığı bir dönemde................... adlı roman, bir coşku ve heyecan sağanağı olarak çıkagelir. Ayrılan sevgililerin zorlu serüvenlerden geçerek yeniden kavuşmaları şeklindeki geleneksel anlatım şemasını izleyen roman, içinde yol aldığı gerçekçi Anadolu tasviriyle genç ruhların idealizmini tutuşturmuş ve roman kahramanı Feride nin şahsında bir çağrı ya dönüşmüştür.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
44-) Sanatçının Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul kentlerini konu alan denemelerini topladığı Beş Şehir , yaşamın değişkenliği içinde Türk insanının, onun duyarlığının ve yaratıcılığının yansıtılmaya çalışıldığı bir eserdir.Bu parçada sözü edilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
45-) Edebiyata 1921 de şiirle başladı. Daha sora-ki dönemlerde deneme, eleştiri, kitap tanıtımı ile ilgili yazılar yazdı. Genç kuşaklara edebiyatın tanıtılması ve sevdirilmesi yolunda çalıştı. Bu yazılarda alışılmış kalıp ve düşüncelere eleştiriler yöneltip yenilikçiliği savundu. Öznel eleştiri anlayışıyla dönemin belli başlı yapıtlarının çoğunu ele aldı. Devrik cümleli anlatıma ve Türkçe sözcüklerin kullanımına büyük önem verdi.Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız kimdir?
46-) Aşağıdaki eserlerden hangisinin edebi türü ötekilerden farklıdır?
47-) Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler olarak bilinen topluluk içinde ver almamıştır?
48-) Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - eser eşlemesi yanlış yapılmıştır?
49-) Hece ölçüsüyle yazdığı tüm şiirlerinde bir kuruluk görülse de Türk şiirinin yerlileşmesine önayak olan bir şair olarak Türk edebiyatındaki yerini almıştır. Milli Şair sıfatı ile anılan sanatçımız, şiirlerini yalın bir dille yazmıştır.Bu sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
50-) O, şiirden benzetmeyi, eğretilemeyi mecazları kaldırmanın gerekliliğini savunur. Şiirden ölçüyü atar, anlam ı şiirin temeli kabul eder. O, bir şiir ihtilalcisidir. Edebiyat yapma hüneri ne karşıdır. Türk şiirini, şairanelik-ten, yıpranmış kalıplardan, benzetmelerden kurtarmış; yalın halk dilini, gündelik sözleri, yergileri, esprili bir istifle şiirlerinde kullanmıştır. Japonların ulusal şiir biçimi olan haika lar şiirimize onunla girmiştir.Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
51-) Şu anda dışarıda yağmur yağıyor.Ve bulutlar geçiyor aynadan.Ve bugünlerde Melih Ve ben .Aynı kızı seviyoruz.Bu parça, aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayışını yansıtmaktadır?
52-) Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin in ortak özelliği aşa-ğıdakilerden hangisidir?
53-) Biçim olarak belli bir kalıba bağlı kalmayan sanatçı, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış; onda aruz sesini bulmaya başlamıştır. Şiirlerinde sosyal gerçeklere, toplum sorunlarına yer vermez; sessizlik, dinginlik arar. Bunu da rüyalarda ve musikide bulur. Şiirlerinde toplum değil, ben vardır; dış dünya değil, bilinçaltı daha çok yer tutar.Bu parçada, aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir?
54-) I.Yahya Kemal II.Ahmet Haşim III.Mehmet Akif IV.Tevfik Fikret V.Cenap Şehabettin Bu sanatçılardan hangileri tüm şiirlerinde yalnızca aruz ölçüsünü kullanmışlardır?
55-) Yakup Kadri bir dizi romanıyla toplumumuzun Tanzimat tan günümüze kadar geçirdiği aşamaları anlatır. Sanatçı Bir Sürgün de II. Abdülhamit e başkaldıran Jön Türklerin durumunu..........adlı eserinde Tanzimat tan I.Dünya Savaşı na değin yetişen üç kuşağın çatışmasını, Hüküm Gecesi nde II. Meşrutiyet döneminin parti kavgalarını......... ise Bektaşi tekkelerinin görünümünü başarıyla yansıtır. Bu parçadaki boş yerlere, sırasıyla getirilebilecek eserler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
56-) Aşağıdakilerden hangisinde Anadolu köyüne yönelik ürünler bir arada verilmiştir?
57-) O, Fecr-i Ati ye mensup olmakla beraber, dil bakımından onlardan ayrılır. Meşrutiyet devriminden sonra Servet-i Fünun da çıkan hikayeleriyle özlediğimiz Türkçenin en güzel örneklerini vermiştir. Hikayelerinde üslupçuluk özentisi bulunmadığı gibi, gereksiz bir sanat cilvesi de yoktur. Onda, harcadığı emeği okuyucudan saklamasını ustalıkla beceren, gerçek bir sanatçı kimliği vardır. Hikayelerinin dili, tam anlamıyla bir İstanbul Türkçesidir.Bu parçada, aşağıdaki sanatçılardan hangisi tanıtılmaktadır?
58-) Aşağıdakilerden hangisinde Ömer Seyfettin le ilgili bilgi yanlışı vardır?
59-) Bu romanda okurun ilgisini çekecek neler yok ki!.. Batı ülkelerinde pek rastlanmayan o mahalle ruhu, Osmanlı İmparatorluğu nda zorbalık rejiminin en yüksek biçimini aldığı dönemin portresi; II. Abdülhamit sarayının içyüzü, Jön Türkler, ortaoyununun ve karagözün Türk toplumundaki estetik değerleri, eski düğünler... Ve nihayet sevgiyi esas alan tasavvuf... Mevlevi Şeyhi Vehbi Dede nin müziği ile İtalyan Peregri nin temsil ettiği Batı müziği... Roman kahramanı Rabia Peregrini yi değil, musikiyi sever aslında. Hiçbir tarih, hiçbir sosyoloji, hiçbir ekonomi kitabı bundan yüz yıl önceki İstanbul u bu kadar gerçeğe uygun anlatamaz, canlandıramaz. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
60-) Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir?
online sınav Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının özelliklerinden biri değildir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.