1-) I.Koşma II.Türkü III.Şarkı IV.Tuyuğ V.Nefes. Yukarıdakilerden hangisi halk edebiyatı nazım şekillerinden değildir?
2-) I.Uyak örgüsü II.Konuları III.Hece ölçüsü IV.Dörtlük sayısı V.Anonim olması. Yukarıdakilerden hangisi koşma ile türkünün benzer özelliklerinden biri olamaz?
3-) Tarikat şeyhlerinin tarikata yeni giren kişileri aydınlatmak için söylediği şiirlere ... denir. Güney Anadolu Türkmenleri arasında Varsak boyunun özel bir ezgiyle söylediği türkülerden gelişmiş nazım şekline ... denir.Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
4-) Yunus okur diller ile-Ol kumru bülbüller ile-Hakk ı seven kullar ile-Çağırayım Mevla m seni.Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Kıldan köprü yaratmışsın-Gelsin kullar geçsin deyü-Hele biz şöyle duralım-Yiğit isen sen geç ey Tanrı.Yukarıdaki dörtlük Tanrı ile şakalaşır, konuşur gibi söylenmiş bir tekke edebiyatı nazım şeklidir. Bu nazım şekline verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
6-) *Maniler tek dörtlükten oluşur *İlk iki dize uyağı doldurmak ya da düşünceye giriş yapmak için söylenir. Temel düşünce son dizededir. *Uyak düzeni aaxa dır. Yalnızca bu bilgilerden yola çıkılarak, I. Hey birince birince II. Bir incecik ter bürür III. Kaşık saldım pirince IV.Yar kapıdan girince dizeleriyle mani oluşturulmak istenirse dizelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
7-) Aşağıdakilerden hangisinde koçaklama şiirleriyle ünlü iki şairimiz bir arada verilmiştir?
8-) Le beni eyle beni-Elekten ele beni-Alacaksan al artık-Düşürme dile beni . Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
9-) Aşağıdakilerden hangisinde tasavvuf (tekkedebiyatı nazım şekilleri birlikte verilmiştir?
10-) Aşağıdakilerden hangisinde aşık edebiyatı nazım biçimleri birlikte verilmiştir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi türküler için söylenemez?
12-) Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor-Ehli fukaranın yüzü gülmüyor-Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor-Yazı belli değil hat belli değil. Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?
13-) Çukurova bayramlığın giyerken-Çıplaklığın üzerinden soyarken-Şubat ayı kış yelini koğarken-Cennet demek sana yakışır dağlar . Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım türlerinden hangisine örnektir?
14-) I.Mani II.Hikmet III.Ninni IV.Tekerleme V.Türkü. Yukarıdakilerden hangisi anonim Türk halk edebiyatı nazım şekillerinden biri değildir?
15-) Aşık tarzı Türk halk edebiyatında, bir kişiyi ya da toplumsal düzeni eleştiren yergi konulu şiirlere ... denir. Bunun yanı sıra doğa güzelliklerini ya da kadın, at gibi sevilen varlıkları övmek için söylenen şiirlere ... denir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
16-) Allah ve din sevgisi işlenir. Duygusallık ön plandadır. Bu şiir türünü Yunus Emre geliştirmiştir. Yunus Emre nin yazdığı bu tür şiirler günümüzde de söylenmektedir. Yukarıda bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
17-) I.Devriye II.İlahi III.Semai IV.Nutuk V.Koşma. Yukarıdakilerden hangileri Tasavvuf (Tekkedebiyatı nazım biçimleri arasında yer almaz?
18-) I.Koşma Aşık edebiyatı nazım biçimlerindendir. II.Uyak şeması abab, cccb, dddb şeklindedir. III.11 li hece ölçüsüyle yazılır. IV.Taşlama, güzelleme, koçaklama, ağıt gibi türleri vardır. V.Söyleyeni belli değildir. Yukarıda koşma için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
19-) ....şekil olarak koşmaya benzer. Maniye benzeyenler de vardır. Genellikle 11 li hece ölçüsüyle yazılır. Anonimdir. Ezgiyle söylenir. Aşk, savaş, kahramanlık konuları işlenir. Yukarıdaki parçada bahsedilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
20-) I.Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür. II.Genellikle 7 li hece ölçüsüyle söylenir. III.İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir. IV.Son dörtlükte şairin mahlası bulunur. V.Yalnızca aşk üzerine söylenir. Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
online sınav I.Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür. II.Genellikle 7 li hece ölçüsüyle söylenir. III.İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir. IV.Son dörtlükte şairin mahlası bulunur. V.Yalnızca aşk üzerine söylenir. Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.