1-) I.Tevhid II.Fahriye III.Hicviye IV.Mersiye V.Girizgah. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?
2-) (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine beytü l-gazel denir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
3-) I.Nedim II.Baki III.Şeyh Galip IV.Evliya Çelebi V.Katip Çelebi. Yukarıda verilen sanatçılardan hangisi ya da hangileri şiir türünde eserleriyle tanınmamıştır?
4-) I.Hece ölçüsü kullanılması. II.İlk iki dizenin doldurma olması. III.Hep tunç uyak kullanılması. IV.Tek dörtlükten oluşması V.Anonim olması. Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri mani ile rubai nin ortak özelliğidir?
5-) Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır. Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki nin, Kanuni nin ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür. Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
7-) I. Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır. II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk… gibi konular işlenir. III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür. IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
8-) I.Şarkı II.Murabba III.Müstezat IV.Kaside V.Rubai. Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
9-) I. Siham-ı Kaza - Nedim II. Leyla vü Mecnun – Baki III.Garipname – Aşık Paşa IV. Hüsn ü Aşk – Seyh Galip V. Şikayetname – Fuzuli. Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
10-) I.Medhiye II.Hicviye III.Mersiye IV.Semai V.İlahi. Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?
11-) I.Tardiye II.Şarkı III.Tuyuğ IV.Kaside V.Müstezat. Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?
12-) I.Mesnevi II.Müstezat III.Tuyuğ IV.Kaside V.Rubai. Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
13-) I.Teşbib: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme denir. II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir. III.Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir. IV.Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir. V.Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, Bu arsada Baki nice üstada yetişti.Alemde bugün ana kimse yetişemez. Baki nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?
14-) I.Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur-Baki kalır sahife-i alemde adımız. II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler-Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan. III.Leyla ana verdi cümle rahtın-Pak eyledi bergden dırahtın. IV.Heva ara isi gül-zara çehre-güşa-Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda. V.Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada-Bir lahza komaz saki-i devran elimizde. Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?
15-) I. Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya-Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni. II.Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam-Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın. III.Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül-Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül. IV.Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire-Neyleyim kurtulamam tab -ı heves-nakimden. V.Ben kulun layık değüldür valsına amma yine-İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni. Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?
16-) I.O temayül o tegafül o eda-O tebessüm o tekellüm o sada. II.Kamet-i naziki bir ince fidan-Arızı hem sıfatı berg-i hazan. III.Bulunur bunda hep efrad-ı milel-Tab -ı insana nice vere halel. IV.Dürlü dürlü derde uğratan beni-Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır. V.Çünki yar ağyar ile dem-sazdır-Bana günde bin kez ölmek azdır. Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir mesneviden alınmış olamaz?
17-) Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler. Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir? Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
18-) *Dil-i pürhun elem-i hercin ile cuş edeli Çeşme-i çeşmin akan suları dem gibi gelir. *Cennet cennet dedikleri Birkaç köşkle birkaç huri İsteyene sen ver onu Bana seni gerek seni.Yukarıdaki şiir parçaları iki farklı yüzyılda yaşayan iki farklı şaire aittir. I. Her ikisi de sade bir dille söylenmiştir. II.Her ikisi de halk edebiyatına aittir. III. İkisi de farklı ölçülerle söylenmiştir. IV. Uyak örgüsü aynıdır. V. Şairler birbirinden etkilenmişlerdir. Bu şiir parçaları için yukarıda numaralanmış yargılardan hangisi söylenebilir?
19-) I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır. II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir. III. Uyak düzeni, aa ” bb ” cc ” dd -” şeklindedir. IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir. V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?
20-) Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: (I)Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme teşbib , (II)Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme girizgah , (III)Şairin kendini övdüğü bölüme mehdiye , (IV)araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye tegazzül , (V)birkaç beyitten oluşan son bölüme de dua adı verilir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
online sınav Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: (I)Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme teşbib , (II)Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme girizgah , (III)Şairin kendini övdüğü bölüme mehdiye , (IV)araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye tegazzül , (V)birkaç beyitten oluşan son bölüme de dua adı verilir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.