1-) Nesnenin, mutlak ben in, bilincin ürünü olduğunu söyleyen felsefeye ne ad verilir?
2-) Kant ın bilme sürecinde, aklı mahkemeye çıkarması, sorgulayanın da, sorgulananında akıl olarak belirlenmesi, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?
3-) Tasarımın daha önceki bilgilerimizle ya da daha önceki tasarımlarımızla uygunluğu açıklaması hangi doğruluk görüşüne aittir?
4-) Kant ın Hür türlü bilgi deneyle başlar, ama deneyden çıkmaz. sözü ne anlama gelir?
5-) Bir kavramın kaplamı arttığında içlemi, içlemi arttığında kaplamı azalır. Bu duruma aşağıdaki ifadelerden hangisi ne uygun tanımdır?
6-) Bir cinsin kavramı altında yer alan öteki türlerden ayıran özelliklere ne ad verilir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir tanımın özelliklerinden değildir?
8-) Eski Yunan da M.Ö. 5. yy. para ile ders veren, işlerini genellikle tartışma ile yürütenler kimlerdir?
9-) İslam dünyasında mantığa karşı beliren eğilimi önleyen, mantıkla uğraşmanın zındıklık olmadığını gösteren kimdir?
10-) Varlığın ardındaki ilke, oluştur. Her şey akar, her şey değişme içindedir. Değişme içinde değişmeden kalan bir tek şey ateştir. Aynı ırmağa iki kez girilemez. düşünceleri kime aittir?
11-) Varlık felsefesi aşağıdakilerden hangisini araştırmaz?
12-) Pythagoras ın düşüncesine göre, evrenin ilk ana maddesi nedir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles in kategorilerinden değildir?
14-) Aşağıdakilerden hangisi ideal varolanın özelliklerinden değildir?
15-) Varlık ve hiçlik in bir bütünün iki yanı olduğunu söyleyen kimdir?
16-) Bilimlerin işi olguların son nedenlerini aramak değil, olgular arasında öncelik-sonralık, bir aradalık ilişkileri kurarak yasalar ortaya koymaktır diyen görüşe ne ad verilir?
17-) Aşağıdakilerden hangisi yaygın bilim anlayışına yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
18-) Anti-pozitivist bilim felsefecilerine göre tarihsel bilimlerin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
19-) Kuhn, bilimsel etkinliğin içinde gerçekleştiği, doğa yasalarını andıran, ancak sınanamayan, yanlışlanamayan genellemelerden, kanılardan, inançlardan ve değer yargılarından oluşmuş çerçeveye ne ad verir?
20-) Popper, yanlışlama çabasından başarıyla çıkan kuramlara ne ad verir?
21-) Varlığın özünü kavramaya, bu özden varoluşu türetmeye çalışan metafiziği sona erdiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
22-) Aşağıdakilerden hangisi metafiziğin ilgi alanına girmez?
23-) Varlığın ilk nedenlerini, temel ilkelerini sorgulayan varlık felsefesine Aristoteles ne ad vermiştir?
24-) Aşağıdakilerden hangisine bir kavramın kaplamı denir?
25-) Tümevarım ile tümdengelim arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
26-) Locke un açtığı yoldan giderek, nedensellik ilkesini eleştiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
27-) İnsan aklının doğuştan bir tabula rasa olduğunu söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
28-) Wittgenstein in Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir sözü aşağıdakilerden hangisini dile getirir?
29-) Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bir özelliği değildir?
30-) Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu değildir?
31-) Varolmak algılanmaktır sözü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
32-) İnsan anlığının doğuştan kavramları ya da bilgileri yoktur. Anlık başlangıçta boş bir kağıt (tabula rasgibidir. görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
33-) Theatiteos adlı eserde yanlış, nesnelerin yanlış işaretlerle karşılanmasından ileri gelir diyen kimdir?
34-) Nedensellik ilkesinin, bir neden-etki bağı değil, alışkanlıktan doğan bir inanç olduğunu kim savunmuştur?
35-) Akıl ve deney bilginin iki oluşturucu öğesidir görüşünü kim savunmuştur?
36-) Aşağıdakilerden hangisinde mantığı matematiğe uygulayan filozoflar birlikte verilmiştir?
37-) Öncül ve belgeleme kavramlarını işleyen filozof kimdir?
38-) Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kurucularından biri değildir?
39-) İslam dünyasında Muallim-i Sani adı verilen düşünür kimdir?
40-) 8 yy. da mantığın Aristoteles den bu yana yerinde saydığını söyleyen kimdir?
41-) Asıl varlığın aeion olduğunu savunan filozof kimdir?
42-) Aristoteles in ilk felsefe adını verdiği felsefe disiplinine daha sonraları Ontoloji adını veren filozof kimdir?
43-) Felsefe bir öğreti değil, bir etkinliktir sözünü aşağıdaki hangi filozof söylemiştir?
44-) Philosophos ilk kez aşağıdaki hangi filozof tarafından kullanılmıştır?
45-) Bilimsel keşifler, paradigmanın bunalıma girmesiyle başlar diyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
46-) Aşağıdakilerden hangisi Popper in görüşlerinden değildir?
47-) Aşağıdakilerden hangisi varlık kipleri arasında yer almaz?
48-) İ.ö. 5.yy.da para ile ders veren, tartışma, tanıtlama ve çürütmeleri genel kurallara bağlamaya gerek duyanlar kimlerdir?
49-) Bir önermenin doğruluk değerleri ile anlamlı olması aşağıdaki ifadelerden hangisidir?
50-) I. İdealizm II. Realizm III. Materyalizm IV.Akılcılık V. Deneycilik Yukarıdakilerden hangileri bilgi felsefesinin iki ana çizgisi olarak karşımıza çıkar?
51-) Norveç ve İsveç Kuzey Avrupa ülkeleridir. Norveçliler Sarışın ve mavi gözlüdür. O halde İsveçliler de sarışın, mavi gözlüdür. Yukarıdaki akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?
52-) Aşağıdakilerden hangisi varolduğu halde gerçek değildir?
53-) Popper a göre, eleştirilen tutum aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşturulmuş kuramlarla iş görmelidir?
54-) Aşağıdakilerden hangisi anti-pozitivist bilim anlayışının ana savlarından biri değildir?
55-) Her hareketin, her değişmenin gerçek bir çelişki taşıdığını bu nedenle çelişmezlik ilkesinin varlığın yasası olamayacağını ileri süren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
56-) Aşağıdaki filozoflardan hangisine göre, varlık felsefesinin işi varolanı varolan olarak ele almak tır?
57-) Aşağıdakilerden hangisi islam mantıkçılarından biri değildir?
58-) Gözlediğim ilk kuğu beyazdı. Gözlediğim onuncu kuğu beyazdı. Gözlediğim on milyonuncu kuğu beyazdı. O halde bütün kuğular beyazdır. Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
59-) Eskiçağdan beri yapılagelen duyu bilgisi-akıl bilgisi ayrımı, aşağıdakilerden hangisinin sorgulanmasına dayanmaktadır?
60-) Aşağıdakilerden hangisi olağan bilimin bir özelliği değildir?
61-) İnsan nedir? sorusunun insanla ilgili her türlü sorgulamanın ana sorusu olduğunu ilk olarak gösteren ve felsefi antropolojinin temelini atan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
62-) Vico nun düşünceleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
63-) Kartezyen felsefesi aşağıdakilerden hangisini içerir?
64-) İnsana bakış olarak, eskiçağ felsefesi ile ortaçağ felsefesi arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
65-) Epikuros hazzı nasıl tanımlar?
66-) Dil felsefesi, felsefenin temel disiplini olurken, aşağıdaki hangi felsefe alanı etkili olmuştur?
67-) Dilin insanı diğer canlılardan ayıran önemli ir özelliği olduğunu kabul edersek, aşağıdaki yargılardan hangisi bu ifadenin dışında kalır?
68-) Aşağıdaki yargılardan hangisi, sosyoloji için geçerli değildir?
69-) Hobbes a göre, toplumsal sözleşme ile insan doğa durumundan aşağıdakilerden hangi duruma geçmiştir?
70-) Hukuk felsefesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilenmez?
71-) Hukuk bilimi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
72-) Platon, güzel ve güzellikle ilgili aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmamıştır?
73-) Sanat felsefesi aşağıdakilerden hangisini incelemez?
74-) Estetik sözcüğünü duyu bilgisinin bilimi olarak ilk kez kullanan kimdir?
75-) Hegel e göre akıl tarihte egemen olan kaynaktır. Aşağıdakilerden hangisi Hegel e göre Aklın nitelikleri için yanlıştır?
76-) Tarih felsefecisinin işi, aşağıdakilerden hangisi değildir?
77-) Değer yargıları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
78-) Değer felsefesinin işi iyi ile kötünün içi çeşitli şekillerde doldurulan kavramlar olduğunu göstermektir Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
79-) Aşağıdaki düşünürlerden hangisi bilimsel kuramların birbirini yanlışlayamayacağını, bilimin yanlışlamalarla değil devrimlerle ilelediğini savunmuştur?
80-) Aşağıdakilerden hangisi pozitivist bilim felsefesinin ana eğilimlerinden biridir?
81-) İdeal varolanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
82-) Tanrı nın ruhun, kozmosun varlıksal kanıtlamalarıyla hangi bilgi alanı ilgilenir?
83-) Bazı kanatlılar böcektir. Bütün kuşlar kanatlıdır. Demek ki bazı kuşlar böcektir. Bu akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
84-) Doğru olduğunu bildiğimiz bir ya da birkaç düşüncenin bizi başka ne gibi düşüncelerin doğruluğunu kabul etmeye zorladığını araştırmaya ne ad verilir?
85-) Matematiğe dayalı evrensel bir felsefe dili kurmaya çalışan filozof kimdir?
86-) Tasarımların işe yaradıkları ölçüde doğru olduğunu ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
87-) Kant, insan aklının dış dünya ile arasındaki ilişkiler üzerine düşünmesine ne ad verir?
88-) Aşağıdakilerden hangisi felsefe sorularının yapısını gösterir?
89-) Philosophia sözcüğünün anlamı nedir?
90-) Aşağıdakilerden hangisi bir felsefe sorusu olamaz?
91-) Epikuros a göre; mutluluğa neyle ulaşılır?
92-) Aristoteles e göre siyasetin amacı nedir?
93-) Aşağıdakilerden hangisi Noam Chomsky nin savunduğu görüşlerden biridir?
94-) Dilci felsefe ya da dilsel çözümleme nedir?
95-) Mill in toplum ve devlet görüşü aşağıdakilerden hangisini temel almıştır?
96-) Aşağıdakilerden hangisi devletin asıl amacının yurttaşları ahlakça olgunlaştırmak olduğunu savunmuştur?
97-) Aşağıdakilerden hangisi doğal hukuk kuramının savunduğu görüşlerden biridir?
98-) Bir yasanın geçerliği aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
99-) Croce ye göre sanat aşağıdakilerden hangisine dayalıdır?
100-) Beğeni, hiçbir karşılık gözetmeden, bir nesne üzerine hoşlanma veya hoşlanmama biçiminde yargıda bulunma yetisidir; böyle bir hoşlanmanın konusuna da güzel denir. Bu yapı, aşağıdaki düşünürlerden hangisinin estetik tanımına uygundur?
101-) Sanat diye bir şey yoktur, aslında yalnızca sanatçılar vardır görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
102-) Dilthey in tarih felsefesi çalışmalarının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
103-) Metaodolojik tarih felsefesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
104-) Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte un görüşlerinden biri değildir?
105-) Kant, iyi ve kötüyü nasıl kavramlaştırır?
106-) Araç değerler ile ahlaki değerler arasında ayrım yapan etik görüş aşağıdakilerden hangisidir?
107-) İnsanlar arası ilişkilerde kişilerin uyması beklenen, istenen davranışlara ne ad verilir?
108-) Aşağıdakilerden hangisi neo-pozitivist akımın özelliklerinden biri değildir?
109-) Viyana çevresi denen ekolün doğuşunu aşağıdakilerden hangisi belirledi?
110-) Metafizik varık felsefesini sona erdiren filozof aşağıdakilerden hangisidir?
111-) Matematikteki sayı ve şekiller hangi varolma türünde yer alır?
112-) Bir akıl yürütmede öncüllerin sonucu zorunlu kılmasına ne ad verilir?
113-) Aşağıdakilerden hangisinde mantığı, matematiğe uygulayan filozoflar birlikte verilmiştir?
114-) 6. yy.da skolastik düşüncenin dayandığı mantığın yerine, yeni bir mantık (Novum Organum) ortaya koyan filozof kimdir?
115-) Bütün kavramları duyu izlenimlerine indirgeyen belli bir kavramı olan öznenin dışında özneden bağımsız bir nesne bulunmadığını ileri süren bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
116-) Akılcılığa göre insan aklında doğuştan var olan deney öncesi kavramlara ne ad verilir?
117-) David Hume a göre nedensellik ilkesi aşağıdakilerden hangisinin bir ifadesidir?
118-) Felsefe eğitiminin betimlenmesi aşağıdakilerden hangisinde en iyi yapılmıştır?
119-) Felsefenin bir etkinlik olduğunu söylemek onu nasıl tanımlamaktır?
120-) Felsefenin ilahiyattan ayrıldığı temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
online sınav Felsefenin ilahiyattan ayrıldığı temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.