1-) Aşağıda verilenlerden hangileri, çoğulcu demokrasinin uygulandığı rejimlerdendir? I-Parlamenter sistem II-Başkanlık sistemi III-Meclis Hükûmeti sistemi
2-) - Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir...- T.C. Anayasası nda yer alan bu hükümle bireylerin hangi özgürlüğü güvence altına alınmıştır?
3-) I-Sakarya nehri II-Gediz nehri III-Küçük Menderes nehri Yukarıdaki nehirlerin en uzun olanından kısaya doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
4-) Klasisizm akımının gayesi tabiatı akla uygun bir şekilde taklit etmektir. Klasisizme göre sanatın üç temeli vardır: akıl, sağduyu, tabiat. Bir eser güzelliğini, değerini akıldan alır.Sağduyuya uymayan hiçbir anlatımın estetik değeri yoktur. Hiçbir şey - gerçek- ten daha güzel olamaz. Ancak - gerçek- sevimlidir.Klasisizmde sanatçının gayeye varabilmesi için tabiattan ayrılmaması, akl-ı selimden uzaklaşmaması ve daima kusursuzluğa istek duyması şarttır. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
5-) (1) Her şeyi, kullanıp attığımız bir kâğıt mendile dönüştürdüğümüz bugünün dünyasında - göstermek- bu yüzden başlı başına bir eylem. (2)
6-) Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi sosyal adaleti sağlamaya yöneliktir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulünden sonra gerçekleşmiştir?
8-) Türk kadını hangi yıl milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir?
9-) İstanbul da bulunan Sahn-ı Seman Medresesini yaptıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?
10-) Aşağıdaki Türk destanlarından hangisi Hunlara aittir?
11-) Osmanlı tarihinde 1718 Pasarofça Antlaşması ndan 1730 Patrona Halil İsyanı na kadar geçen süreye verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Büyük Selçuklu Devleti nin kurulmasını sağlayan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?
13-) Mustafa Kemal Paşa, Meclisten aldığı Başko mutanlık yetkisi ile ilk olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?
14-) I- Hınçak Cemiyeti II-Etniki Eterya Cemiyeti III-Mavri Mira Cemiyeti IV-Taşnak Cemiyeti Verilen cemiyetlerden hangisi ya da hangileri Rumlar tarafından kurulmuştur?
15-) TBMM Hükûmeti nin ilk defa temsil edildiği uluslararası konferans, aşağıdakilerden hangisidir?
16-) Mondros Ateşkes Antlaşması ndan sonra; I-Hatay II-Muğla III-Konya IV-Musul illerinden hangisi ya da hangileri İtalyanlarca işgal edilmiştir?
17-) Mondros Ateşkes Antlaşması nı İtilaf Devletleri adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?
18-) I- Derne II- Galiçya III- Tobruk IV- Conkbayırı. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mustafa Kemal’in Trablusgarp Savaşı’nda görev yaptığı yerlerdendir?
19-) Aşağıdakilerden hangisi TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevlerindendir?
20-) Doğal hukuka dayalı insan haklarının özelliklerinden hangisi yanlıştır?
21-) Anayasa ya göre, insan hakları sınırlamalarının sınırları arasında hangisi yer almaz?
22-) Negatif statü hakları bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
23-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
24-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aşağıdaki uluslararası kuruluşların hangisinin bünyesinde yer alır?
25-) Aşağıdakilerin hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin özelliklerinden değildir?
26-) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nce koruma altına alınan haklar kategorisindendir?
27-) Kamu düzeninin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi nedenleri ile derneklerde arama yapabilmek için izlenmesi gereken usul aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
28-) Hâkimden arama yetkisi alabilmek için yapılan talep yazısı ile arama kararında aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
29-) Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, yakalama yerine en yakın hâkime veya mahkemeye gönderilmek için gereken zorunlu süre hariç gözaltı süresi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
30-) Sınır dışı işlemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
31-) Yabancıların ikameti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
32-) Aşağıdakilerden hangisi Pasaport Kanunu nda açıkça düzenlenen vize çeşitlerinden birisi değildir?
33-) Yabancıların ikamet izinlerine ilişkin işlemler hakkında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
34-) Aşağıdaki makamlardan hangisi vize itasına (vermeye) yetkili değildir?
35-) Aşağıdakilerden hangisi Türk yabancılar hukukuna doğrudan kaynaklık teşkil etmez?
36-) Hususi damgalı pasaportlar (yeşil pasaportlar) aşağıdakilerden hangisine verilmez?
37-) Aşağıdakilerden hangisi 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ne göre mülteci olabilme koşullarından birisi değildir?
38-) İl emniyet müdür yardımcısına yetkili disiplin amiri tarafından resen verilen aylık kesimi cezasına karşı itirazı aşağıdakilerden hangisine kaç günde yapar?
39-) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?
40-) İl Polis Disiplin Kurulunun bir komiser hakkında verdiği ve vali tarafından uygun görülmeyen disiplin cezasına ilişkin karar, hangi makam veya kurulca kesin karara bağlanır?
41-) Adana İl Polis Disiplin Kurulunun polis memuru Ahmet SARI hakkında verdiği meslekten çıkarma cezası tüm yasal prosedürler tamamlandıktan sonra idari yönden en son hangisinin onayı ile kesinleşir?
42-) Mevzuatımıza göre, hangisi 24 ay uzun süreli durdurma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranıştır?
43-) Bir memur üst üste iki yıl olumsuz sicil alırsa hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi tesis edilir?
44-) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu na göre, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılıklar gösterenlere filen almakta oldukları aylık tutarlarının en az kaç katına kadar para ödülü verilebilir?
45-) Polis hangi işlem/işlemler öncesi şüpheliye kimliğini göstermek zorundadır?
46-) PVSK ek 4/A maddesinde düzenlenen durdurma yetkisi için aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
47-) Polisin görevli olmadığı bir işte istihdam edilemeyeceği anlamına gelen kural PVSK nin 4. maddesinde nasıl ifade edilmiştir?
48-) Konusu suç teşkil eden emirle ilgili olarak aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır?
49-) Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten ve her hâlde, kaza gününden başlayarak kaç yıl içinde zaman aşımına uğrar?
50-) Yargı yetkisine giren trafk suçu ile ilgili tutanağın bir sureti ilgili mahkemeye kaç iş günü içerisinde gönderilmelidir?
51-) Trafk kazasına neden olan aracın bilinmemesi veya geçerli bir zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunmaması veya sigortacının ifas etmesi veya çalınan aracın işleteninin sorumlu tutulamadığı durumlarda, kazadan doğan muayene ve tedavi gibi giderler nereden karşılanmaktadır?
52-) Trafk kazalarına ilişkin maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında, aşağıdaki hangi kanunun haksız fillere ilişkin ilgili hükümleri uygulanır?
53-) Trafk idari para cezası için yasal ödeme süresi, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren ne kadardır?
54-) Trafk suçlarına bakacak mahkemeler aşağıdaki trafk suçlarına ilişkin davalardan hangisine bakamaz?
55-) Olağanüstü hâl ve savaşta askerî trafk için kullanılacak karayolları hangi kurum tarafından belirlenir?
56-) ETK ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
57-) ETK ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
58-) ETK ye göre polis teşkilatı birimlerinin kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
59-) ETK ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
60-) ETK ye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
61-) ETK ye göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
62-) Polis ifade alırken hazır bulunma yetkisine sahip olanlar aşağıdakilerden hangisidir?
63-) Adli mahkemelerde verilen hükümlerin son inceleme merci ve kanunlarda gösterilen belli davalarda ilk ve son derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
64-) Soruşturma evresinde müdafnin, soruşturma dosyasını inceleme hakkı vardır. Hangi mercinin kararıyla bazı delillerin gösterilmesi ve inceleme hakkı kısıtlanabilir?
65-) Aşağıdakilerden hangisinin tanık olarak dinlenilmesi sırasında görüntü veya ses kaydıalmak zorunludur?
66-) Davaların açılması ve yetkili mahkeme tespiti açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
67-) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
68-) Avukat bürolarında arama, kimin kararıyla, kimin denetiminde ve kimin varlığında (huzurundyapılır?
69-) Bir olay ve suçla ilgili olarak polis - Cumhuriyet savcısı ilişkisi bakımından aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
70-) Aşağıdaki suçlardan hangisi/hangilerinde adli kolluk amiri de yer gösterme işlemi yaptırmaya yetkilidir?
71-) Şüphelinin/sanığın yakalanabilmesi veya suç delillerinin elde edilebilmesi için, yapılacak adli aramada güdülen amaç aşağıdakilerden hangisi değildir?
72-) Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı ne denini oluşturması dolayısıyla tek fil sayılan suç nasıl vasıfandırılır?
73-) İşlediği bir fil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılmasına ne denir?
74-) Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu ortadan kaldıran hâllerden birisi değildir?
75-) Faili ancak belirli sıfat veya niteliklere sahip kişiler olan suçlara ne ad verilmektedir?
76-) Fail hâlen mevcut veya gelecekte gerçekleşecek bir zarar karşısında kaldığında, bu zarardan kendisini veya bir başkasını kurtarmak için kendisine işlettirilmek istenen suçu işlemesi durumunda hangi kusurluluğu ortadan kaldıran hâl içindedir?
77-) Kendisi tarafından bilerek sebebiyet verilmemiş olan ve başka türlü karşı koyamayacağı hâlen var olan ağır ve muhakkak bir zarardan kendisini korumak maksadıyla kendisine işlettirilmek istenen suçu işleyen kimsenin içinde bulunduğu duruma ne denir?
78-) Kastta faili harekete geçiren saik esas alınıyorsa bu nasıl bir kasttır?
79-) Aşağıdakilerden hangisi taksirin unsurlarından değildir?
80-) Suçun oluşması için gerekli olan neticeden, daha ağır neticelerin gerçekleşmesi durumunda failin cezasının arttırılmasını gerektiren suçlara ne ad verilmektedir?
81-) Aşağıdakilerden hangisi gensoru için doğru değildir?
82-) Aşağıdakilerden hangisinin Anayasa Mahkemesine iptal davası açma yetkisi yoktur?
83-) Anayasa ya göre aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin yetki ve görev alanına girmemektedir?
84-) Kişi hürriyeti ve güvenliğini koruyan Anayasa nın 19. maddesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
85-) Aşağıdakilerden hangisi DMK de sayılan memur sınıfarından değildir?
86-) Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin un surlarından değildir?
87-) Aşağıdakilerden hangisi idari bir dava türüdür?
88-) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
89-) İdarece, talebi reddedilen personel kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir?
online sınav İdarece, talebi reddedilen personel kaç gün içinde idari yargıya başvurabilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.