1-) Her yıl 19 Eylülde kutlanan özel gün aşağıdakilerden hangisidir?
2-) Aspendos Opera ve Bale Festivali her yıl hangi ilde yapılmaktadır?
3-) 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası sırasında Türk Millî Takımının teknik direktörlüğünü aşağıdakilerden hangisi yürütmüştür?
4-) 2008 Olimpiyat Oyunları aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır?
5-) Birleşmiş Milletler tarafından çocuk haklarının korunması ve çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olunması için oluşturulmuş uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Dünyada en yüksek petrol rezervine sahip ülke aşağıdakilerden hangisidir?
7-) Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?
8-) Son yıllarda Türkiye de ve başka ülkelerde ölümlere neden olan böcek aşağıdakilerden hangisidir?
9-) I. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi (NAFTII. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEIII. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Türkiye yukarıdakilerden hangilerine üyedir?
10-) Türkiye nin sanayisi en gelişmiş coğrafi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi kamusal sermayeli mevduat bankasıdır?
12-) 109. Türkiye de para politikası uygulama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
13-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda sayılan yüksek mahkemeler arasında yer almaz?
14-) 1982 Anayasası na göre, merkezî yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin bütün gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemek yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
15-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda TBMM nin görevlerinden biri olarak sayılmamıştır?
16-) 1982 Anayasası na göre, Cumhurbaşkanının TBMM ce kabul edilen kanunları en çok kaç gün içinde yayımlaması veya bir kez daha görüşülmesi için TBMM ye geri göndermesi gerekir?
17-) 1982 Anayasası na göre, TBMM tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhâl karar verilmesinin kaçınılmaz olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir?
18-) 1982 Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilebilir?
19-) I. Silah altında bulunan er ve erbaşlar II. Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve üyeleri III. Sandık Kurulları Başkan ve üyeleri IV. Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler V. 18 yaşını doldurmuş olsalar dahi, askerî öğrenciler Yukarıdakilerden hangileri 1982 Anayasası nda düzenlenen seçme hakkından yararlanamaz?
20-) 1982 Anayasası na göre, TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
21-) Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin niteliklerinden olan Hukuk Devletinin vazgeçilmez koşullarından biri değildir?
22-) 1982 Anayasası nın 38. maddesine göre, suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
23-) 1982 Anayasası na göre, din ve vicdan özgürlüğüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
24-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nın değiştirilemeyecek hükümlerinden biri değildir?
25-) Aşağıdakilerden hangisi, hem doğal hem de tarihî bir değer olarak Türkiye turizmine katkı sağlayan oluşumlardan biri değildir?
26-) Afyonkarahisar, Aksaray, Gaziantep ve Kayseri kentlerinde, I. tarım ürünlerini işleyen bazı endüstri kuruluşlarının bulunması, II. kış turizmi için tesislerin bulunması, III. kıyı bölgelerini iç bölgelere bağlayan kavşak noktasında olması, IV. mermer üretiminde büyük paya sahip olması özelliklerinden hangileri ortaktır?
27-) İstanbul da, endüstri kuruluşlarının fazla ve çeşitli olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur?
28-) Aşağıdakilerden hangisi ahır hayvancılığının yapılabilmesi için gerekli endüstri kollarından biridir?
29-) Aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilen illerde yetiştirilen tarım ürünleri, birbirine diğerlerinden daha çok benzerlik gösterir?
30-) Eğim ve engebe koşulları göz önüne alındığında, I. Zonguldak, II. Adana, III. Rize, IV. İzmir illerinden hangilerinin kırsal kesiminde dağınık yerleşmelerin diğerlerinden daha fazla görülmesi beklenir?
31-) Karasallık ve yükselti, don olayının görüldüğü gün sayısı üzerinde çok etkilidir. Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinde don olayının etkili olduğu gün sayısının diğerlerinden daha fazla olması beklenir?
32-) Doğu Karadeniz Bölümü nün aşağıdaki özelliklerinden hangisinde, yer şekillerinin bir etkisi yoktur?
33-) Akdeniz Bölgesi nde ekili-dikili alanlar bölge yüz ölçümünün 1/4 üne karşılık gelirken, Ege Bölgesi nde bu nboran 1/3 tür. Bu durum iki bölgenin aşağıdakilerin hangisi bakımından nfarklı olmasına bağlanabilir?
34-) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de yaz aylarında yaşanan bir durum değildir?
35-) Aşağıdakilerin hangisinde bir ülke, ekonomisinde büyük paya sahip bir etkinlikle birlikte verilmemiştir?
36-) İklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde deniz turizmine uygun sürenin daha kısa olması beklenir?
37-) I. Şapka Kanunu nun çıkarılması II. Hafta sonu tatilinin cumadan pazar gününe alınması III. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması Yukarıdaki inkılap hareketlerinden hangilerinin Avrupa yla ilişkileri kolaylaştırdığı savunulabilir?
38-) I. Eğitimin karma olması II. Saltanat ile halifeliğin kaldırılması III. Mecelle yerine Medeni Kanun un kabul edilmesi Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin sosyal ve siyasi alanlarda laiklik anlayışının göstergeleri olduğu savunulabilir?
39-) Atatürk bir konuşmasında: - Bir yurdun en değerli varlığı yurttaşlar arasında millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. Millet varlığını korumak için bütün yurttaşların canlarını ve her şeylerini derhal ortaya koymalarına karar vermiş olmaları, bir milletin en yenilmez silahı ve korunma vasıtasıdır. - demiştir. Atatürk ün bu konuşmasıyla, aşağıdaki ilkelerden hangisini doğrudan vurguladığı savunulabilir?
40-) Kurtuluş Savaşı nda Merzifon Amerikan Kolejindeki yabancı öğretmenlerin Pontus Rum faaliyetine yataklık etmesi ve okuldaki bir Türk öğretmenin Rumlar tarafından öldürülmesi yabancı okulların kapatılmasının nedenlerinden biri olmuştur. Bu durum, I. bağımsızlık, II. ulusçuluk, III. laiklik ilkelerinden hangilerinin gözetildiğini gösterir?
41-) Lozan Antlaşması yla karara bağlanan nüfus mübadelesinin daha sonra sorun olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
42-) I. 1921 Anayasası nın kabul edilmesi II. Batı Cephesi nin ikiye ayrılması III. TBMM nin Kayseri ye taşınması Eskişehir
43-) Aşağıdakilerden hangisi, Kurtuluş Savaşı nda TBMM Hükûmetine karşı çıkan ayaklanmalardan biri değildir?
44-) Kurtuluş Savaşı nda, İtalya nın işgal ettiği yerlerden II. İnönü Savaşı ndan sonra çekilmeye başlaması aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
45-) Aşağıdakilerden hangisi, TBMM nin açılmasına ortam hazırlamıştır?
46-) Aşağıdakilerden hangisi, İstanbul Hükûmeti temsilcisi Salih Paşa yla Temsilciler Kurulu arasında yapılan görüşmelerin sonuçlarından biridir?
47-) Kurtuluş Savaşı nda, -Temsilciler Kurulunun bütün ülkeyi temsil etmesi, -Ali Fuat Paşa nın Batı Cephesi Kuvvetleri Genel Komutanlığına atanması, -Ulusal cemiyetlerin birleştirilmesi kararları aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?
48-) Birinci Dünya Savaşı nın nedenlerinden biri olan devletler arası çıkar çatışmalarının, I. silah teknolojisinin gelişmesi, II. devletlerin bloklara ayrılması, III. ham madde kaynaklarına gereksinimin azalması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?
49-) Alanı 64 cmkare olan bir karenin, kenar uzunlukları birer cm kısaltılarak yeni bir kare elde ediliyor. Buna göre, yeni karenin alanı kaç cmkare dir?
50-) 4 makine 15 kazağı günde 3 saat çalışarak 5 günde örüyor. 3 makine 30 kazağı günde 8 saat çalışarak kaç günde örer?
51-) (E, M, N, İ, Y, T } kümesindeki her harf bir kez kullanılarak E harfi ile başlayan anlamlı ya da anlamsız üç harfli kaç sözcük yazılabilir?
52-) Bir su deposunun 35 i suyla doludur. Depodan 3 litre su kullanıldığında deponun yarısı boş kalıyor. Bu deponun tamamı kaç litre su almaktadır?
53-) Bir karakolda her 15 polise karşılık 2 komiser bulunmaktadır. Bu karakoldaki polis ve komiser sayılarının toplamı 102 olduğuna göre, karakolda kaç komiser vardır?
54-) Bir turist grubundaki kişilerin % 70 i erkektir. Bu gruptaki bayanların sayısı 24 olduğuna göre, bu turist grubunda kaç kişi vardır?
55-) Alış fiyatı üzerinden % 25 kârla 500 YTL ye satılan bir maldan elde edilen kâr kaç YTL dir?
56-) Bir terzi elindeki kumaşın 2/9 unun 3/4 ünü kullanınca geriye 280 cm kumaşı kalmıştır. Buna göre, kumaşın tamamı kaç cm dir?
57-) Bir çiftçi bir tarladaki ürünlerin 2/3 ünü 12 günde, bir başka çiftçi ise 1/6 sını 6 günde topluyor.İki çiftçi birlikte çalışsaydı tarladaki ürünlerin tamamını kaç günde toplardı?
58-) 1 den n ye kadar olan ardışık n tane doğal sayının toplamı n.(n+1)/2 dir. Buna göre, 13 + 14 + 15 + 16 + • • • + 27 + 28 toplamı kaçtır?
59-) Dört basamaklı 3A4B sayısı 15 ile kalansız olarak bölünebildiğine göre, A + B toplamının en büyük değeri kaçtır?
60-) a ve b birer pozitif tam sayı olmak üzere, 3a + 5b = 75 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi a + b toplamlarından biri olamaz?
61-) Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı ABC,BAC, CBA sayıları için ABC +BCA + CAB = 2553 olduğuna göre, A nın en küçük değeri kaçtır?
62-) a/b= 2/7 b/c=3/4 olduğuna göre, a/c oranı kaçtır?
63-) A ve B birer rakam olmak üzere, A = B + 3 koşulunu sağlayan kaç tane iki basamaklı AB sayısı yazılabilir?
64-) Bir sayının 1/3 ünün 1 fazlası, bu sayının 3/5 inin 9 fazlasının yarısına eşittir. Bu sayı kaçtır?
65-) a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere, (3-a (b-5)=13 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
66-) 5/x-1 ifadesinin değeri bir tam sayı olduğuna göre, x kaç farklı tam sayı değeri alabilir?
67-) 7x + 3 = 4x − 24 olduğuna göre, x kaçtır?
68-) Köşe yazarlığı, yeni bir yazın dalı olarak gelişme göstermektedir. Gerçekten gelişme gösteriyor mu? Yoksa her gün bir şeyler yazmak zorunda kalmaları, bu yazın dalını yozlaştırıyor mu? Öyle çok köşe yazarı türedi ki bunların çoğu bırakın dili iyi kullanmayı, bir konuyu eli yüzü düzgün anlatmayı, aynı konuyu defalarca işleyip okurları bezdirmeye başladı. Bu parçaya göre, köşe yazarlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
69-) Ben Harput ta doğdum. Yıkıntılar arasında büyüdüm. Evlerini, işlerini bırakıp gidenleri gördüm. Gidenler, - Bakımsızlık yüzünden kendi ellerimizle yıktık koca şehri. - der, içlenirlerdi. Ben de kentimizin yakın geçmişini yazmayı aklıma koydum. Otuz yıl sordum soruşturdum, not tuttum. Ev ev, sokak sokak, semt semt yeniden kurdum, yücelttim kenti aklımda. Kentin insanlarını sevdim. Aşklar, ayrılıklar, savaşlar, akıl almaz dostluklar, inanılmaz ihanetler buldum kentin yakın geçmişinde. Bu parçaya göre, söz konusu kente ilişkin bilgiler veren yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
70-) Kelebekler bozulmamış doğanın, temiz çevrenin göstergelerinden biridir. Son yıllarda sadece Türkiye de değil, dünyanın her yerinde kelebekler, soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Öteki canlılara oranla çok daha narin yapılı oldukları için doğal dengenin bozulmasından en fazla onlar etkileniyor. Doğal yaşam alanlarının daralması, sayılarının azalmasına neden oluyor. Sadece bozulan çevre koşulları değil, bazı nadir ve gösterişli kelebek türlerinin ticari amaçlarla koleksiyonerlere satılmak için toplanması, bilimsel çalışmalar için yurt dışına çıkarılması da özellikle - Apollo -, - Van Denizi Güzeli - gibi türlerin yok olmasına yol açmakta. Bu parçada, kelebeklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
71-) İlk öykülerindeki etkileyicilik, onun tümüyle öyküde kalıp bu türde yoğunlaşacağını düşündürüyordu. Ama o, ilk romanının acemiliğini örten bu ikinci romanıyla gerçek yönünü belirlemişti. Bu cümlelerde belirtilenlere göre, yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
72-) Fransızca, İtalyanca, İspanyolca gibi Latinceden türeyen dillere İngilizcede - romance languages -, Fransızcada da - langues romanes - denirdi. Onun için, bu dillerde şiir ya da düz yazı biçiminde yazılan öykülere - romans - ya da - roman - adı verilirdi. Zamanla, gerçeklere bağlı kalan uzun öykülere - roman -, gerçeklere uymayan, heyecan verici ve romantik öykülere de - romans - denmeye başlandı. Bu parçada söylenenler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir?
73-) Halep teki Kapalıçarşı, Orta Doğu nun en uzun çarşısı. İçinde bir Türk hamamı ve Mimar Sinan ın bir eserinin de bulunduğu çarşıda, Halep ten alınması gereken her şeyi bulmanız mümkün. İşlemeler, örtüler, iplikler, şallar, dokumalar, bakır eşyalar, elbiseler, tepsiler, baharatlar..Çarşı çok kalabalık. Ayrıca her an bir eşekle, bir bisikletle ya da meyve arabasıyla çarpışmanız mümkün. Arapça, Türkçe, Fransızca ya da hepsinin bir arada kullanıldığı karmakarışık bir dille yapılan pazarlıklar, kimse kimseyi anlamakta güçlük çekmeden sürüp gidiyor. Bu parçada Halep’teki Kapalıçarşı’yla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
74-) Bilinen bini aşkın türü olan ve birçok alanda kullanılan bambu, tekstilde de kullanılmaya başlandı. Boyu, iki ayda 23 metreye ulaşabilen bir bambu türü, dokumacılıkta kullanılıyor. Bambu saplarıyla, oldukça emici, ipeksi ve antibakteriyel özellikler taşıyan bir kumaş dokunuyor. Bu kumaşlarla yapılan giysi ve çamaşırlar özel mağazalarda satışa sunuluyor. Tüketicilerin bu ürünleri tercih etmelerinin nedeni, bambunun kimyasal katkı maddeleri eklenmeksizin yetiştirilebilen bir bitki olması. Bu parçaya göre, bambudan dokunmuş kumaşlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
75-) Selülit, derinin alt tabakasında, yağ dokusunun hemen çevresinde oluşan bir hastalıktır. Çoğunlukla baldır, karın ve kalça bölgelerinde görülür. Deriye portakal kabuğu görüntüsü verir. Bir kişide selülit olup olmadığını anlamak için bacağın üst kısmındaki deriyi parmağınızla sıkınız. Deride pütür pütür bir görünüm oluşursa o kişide selülit var demektir. Selüliti engellemenin en iyi yolu kalorisi az olan besinler yemek ve egzersiz yapmaktır. Bu parçada selülitle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
76-) Günlük tutmak, tarih yazmanın en kolay ve en güvenilir yoludur. Örneğin Bizanslı tarih yazarı Prokopius, gerçekleri anlattığı günlükleriyle tarihçilere Bizans ı çok yakından tanıma olanağı sağlamıştır. Günlük yazan herkes tarihi yanıltmaya kalktığında kendisiyle ve tarihle çelişeceğinin farkında olduğundan gerçeklerden ayrılmaz. Bu da günlük yazarının, yazma zamanı ve koşulları birbirinden farklı olsa da yazdıklarının hepsinin aynı doğruda birleşmesini sağlar. Günlüklerle ilgili bu parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
77-) Aslında edebiyatta konular üçü beşi geçmez. Ayrılıktır, ölümdür, doğumdur, aşktır, intikamdır, dostluktur… Bu nedenle önemli olan yeni konular bulmak değil, bunları kendi bakış açınızla yeniden değerlendirerek biçimlendirmenizdir. Kendi ışığınızla aydınlatıp okuyucunun sizin dünyanıza girmesini sağlamanızdır. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
78-) Uzmanlar, balık ve balık ürünlerinin sağlığı olumlu yönde etkilediği düşüncesinde birleşiyorlar. Ancak denizlerden elde edilen balıklar, artan nüfusun ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Bu yüzden de son yirmi yıldır, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de halkın balık ihtiyacını karşılamak üzere alternatif üretim yolları aranıyor. Deniz ve göller açısından zengin olan Türkiye nin, bu olanağı iyi değerlendirdiğini ve balıkçılık sektöründe dünya çapında önemli bir düzeye geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle çipura ve levrek başta olmak üzere Akdeniz e özgü lezzetli balıkların çiftliklerde yetiştirilmesinde başarı gösteren Türk balıkçılık sektörü mercan, karagöz, mırmır gibi yeni türler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bunlara, tüketimi çok yaygın olan alabalığı da eklediğinizde sektörün büyüklüğü ve önemi ortaya çıkıyor. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye de balıkçılık sektörünün hızla gelişmesini sağlamaktadır?
79-) Okuduğum kitaplar içinde sevmediklerim oldu elbette. Hatta bunların sayısı sevdiklerimden fazla olabilir.----. Onların edebiyat dünyasındaki yerlerini, bir bütün içindeki paylarını hep önemsedim. Çünkü severek okumadığım kitaplar sayesinde nitelikli kitapların bana neler kazandırdığını daha iyi anladım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
80-) Ilık, dingin bir güz günü. Pencerenin iki kanadı ardına kadar açık. Pencere kenarındaki sandalyeye oturmuş, dirseklerim masaya, ellerim çeneme dayalı ufka bakıyorum. Gökyüzünü, bulutları, karşı kıyıyı, denizde bir görünüp bir kaybolan küçük tekneleri izliyorum. Gördüğüm manzara, yaşamın değişik boyutlarını düşündürüyor bana. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
81-) (I) Yıllardır ilaç yapımında yararlanılan bitkilerden biri olan meyan kökü, soğuk algınlığı, astım ve açık yaraların tedavisinde kullanılıyor. (II) Ayrıca bu bitki boğaz ağrısını gidermek için hazırlanan bir karışıma katılıyor ve bu karışım reçetesiz satılabilecek ilaçlar arasında yer alıyor. (III) Günümüzde tüm dünyada uzmanlar alternatif tıbbı enine boyuna tartışıyorlar. (IV) Bir araştırma ekibi, bitkinin içinde bulunan bileşiğin, bir kanser türüne neden olan virüsün harap ettiği hücreleri öldürdüğünü keşfetti. (V) Ayrıca SARS virüsünün ilerlemesini engellediği ve kronik hepatit ile AIDS tedavisi denemelerinde başarılı sonuç verdiği görüldü. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
82-) (I) Romalılar, şehirlerini, yaptıkları plana göre kurarlardı. (II) Planlamacılar tarafından gökyüzü incelenir, güneşin hareketi doğu-batı ekseni, yıldızların hareketide bu eksene dik açı yapan kuzey-güney ekseni olarak okunur ve yeryüzüne yansıtılırdı. (III) Doğu-batı ekseniyle kuzey-güney ekseninin kesişme noktası, kentin merkezi olarak kabul edilirdi. (IV) Kentin ana eksenleri ve bunların kesişme noktasındaki merkez saptandıktan sonra kentin sınırlarının belirlenmesi kolaydı. (V) İstanbul da - Vise - adını alan doğu-batı ekseni, Ayasofya nın önündeki Augusteion meydanından başlayıp batıya doğru uzanır. (VI) Kuzeygüney ekseni - Karda - ise bir liman kenti olan İstanbul un kuzeyde Haliç, güneyde Marmara Denizi yle bağlantısını sağlar. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
83-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
84-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
85-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
86-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
87-) Bu dönemde yaşayanlar, I(birbirinden) süslü köşkler yaptırmışlar, bahçelerinde II(nadidçiçekler yetiştirmişler. Tablolarda kalmış bir inceliği III(günümüztaşıyan IV(bu) evler, o zamanın yaşam biçimiyle ilgili V(gerekli bilgiler), ipuçları veriyor. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında bir daralma olmaz?
88-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
89-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
90-) Kentin - Buğday Pazarı - denilen meydanında sıra sıra dükkânlar (I) Dükkânların önlerine sıralanmış çuvallarda buğday, bulgur, baharat (II) Değişik boydaki torbalarda ıhlamur, papatya, çörekotu, pulbiber, adaçayı (III) İçindekilerin görünmesi için torbaların ağızları yarısına kadar kıvrılmış (IV) Bu ilgi çeken görüntüyü tamamlayan telaşlı bir kalabalık (V) Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti konmalıdır?
91-) Kimi kentler tarihin gölgesinde kalmış (I) adını unutturmuştur. Kimileri öyküler anlatır (II) kimileriyse yalnızca dinler. Sözün kısası her kent (III) kişiliğini (IV) yüzlerce hatta binlerce (V) yıldan beri tarih denen eleği sallaya sallaya oluşturmuştur. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) konması yanlış olur?
92-) (I) Türkiye de, soğanlı bitkilerin içinde bulunduğu grupta 688 çeşit bitki var. (II) Bunlar, doğada kendiliğinden yetişen türler. (III) Dünyadaki, ters lale ve çiğdem gibi türlerinin çok büyük bir bölümü Türkiye de yetişiyor. (IV) Yani bu bitkilerin gen merkezi Anadolu toprakları. (V) Çiçekli ve tohumlu oldukları ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağışlı, soğanları dinlenme durumundayken de yani yazın, kurak bir iklimi olan Anadolu, bu bitkiler için bulunmaz bir ortam. Bir bitki grubunun anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
93-) (I) Mitolojik öykülerde geçen bazı sebze ve meyvelere, ötekilere göre her zaman daha çok değer verilmiş. (II) Eskiden bahar aylarının başında, günümüzdeyse şubat ayında tezgâhları süsleyen enginar bunlardan biri. (III) Aslında bir diken olan enginar, olgunlaşma sürecini tamamlayınca devetabanı dikenini anımsatan bir bitkiye dönüşür. (IV) Bu yüzden uzmanlar, enginarın mı dikenden yoksa dikenin mi enginardan türediği konusunda tartışmışlardır. (V) Tartışmasız olansa enginarın bir Akdeniz bitkisi olduğudur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
94-) (I) Geçen ay gösterime giren bu film, insanı ve insan ilişkilerini ele alıyor. (II) Ben, insanı anlatan, duygu yüklü, heyecan veren, insanı yeni ve farklı dünyalarla karşılaştıran böylesi filmleri seviyorum. (III) Bu tür filmlerde iyi bir gözlem sonunda saptanan insanla ilgili gerçeklere ağırlık verilir. (IV) Ama bu gözlem, hiçbir zaman bir psikoloji dersi gibi bilimsel ve nesnel olmamalıdır. (V) Eğer böyle olursa o film bir sanat yapıtı değil bilimsel araştırma olur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye yer verilmemiştir?
95-) (I) Petrolün sorumsuzca tüketilmesi ve orman alanlarının yok edilmesi, atmosferdeki karbon miktarının artmasına ve dünyanın ateşinin yükselmesine yol açıyor. (II) Son yüzyılda bir trilyon varil petrol tüketildi, ormanlar yüzde on beş azaldı. (III) Son iki yüzyıldaki en sıcak yıllar, son yirmi yılda yaşandı. (IV) Bilim insanlarına göre, 1970 yılından bu yana küresel ısınma nedeniyle eriyerek yok olan buzul alanı, Türkiye yüzölçümünün iki katına eşit. (V) Buzulların erimesi sonucunda yükselen deniz seviyesi şimdiden yaşam alanlarını tehdit etmeye başladı. Bu parçada anlatılanların asıl nedeni, numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilmiştir?
96-) (I) Lüle taşı sanatçısının eline aldığı her bir taşın, bambaşka bir işleniş öyküsü vardır. (II) Sanatçılar, lüle taşı üzerinde yaklaşık elli çeşit bıçak ve benzeri aleti kullanarak hünerlerini gösterirler. (III) Taşın doğal biçimini bozmamak için ona uygun modelleri seçerler. (IV) İşlenerek formunu alan lüle taşını kurutur, zımparalar, balmumuna batırır sonra da ovarak parlatırlar. (V) Artık ışık ve gölgenin, üzerinde en cilveli oyunlarını oynadığı lüle taşı, benzersiz fil dişi görünümüyle kendine uygun bir ortamı süslemeye hazırdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
97-) Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle, ikinci cümlenin yorumudur?
98-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde uyarı anlamı vardır?
99-) (I) Bu oyun, Cumhuriyetin ilanından önceki bir dönemi anlatmaktadır. (II) Bu yüzden kostümlerin de bire bir o dönemin giyim kuşam tarzını yansıtması gerektiğini düşündüm. (III) O dönemin atmosferine uygun renk ve biçimi yakalamaya çalıştım. (IV) Ancak askerî kostümlerdeki rütbe belirsizliği beni çok yordu. (V) Bu belirsizliği gidermek için pek çok kaynağa, belgeye başvurdum. (VI) Sonunda doğruya yakın bir çizgi yakaladığımı sanıyorum. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir sorundan söz edilmektedir?
100-) Bu I(mis kokulu), II(nazlı) çiçek, şimdilerde III(ulu) Toroslar ın zirvesindeki IV(karlı) bir dağ köyünün başlıca geçim V(kaynağı). Bu cümledeki numaralanmış sözlerden hangisi niteleme amacıyla kullanılmamıştır?
101-) Uzun metrajlı sinema filmleri, en yeni I(kısmetrajlı filmlerden örnekler, müzik dünyasının II(önemli) isimleri, bilinen veya keşfedilmeyi bekleyen yazarlar ve güzel sanatların öteki dallarıyla uğraşan III(sanatçılar), IV(günlük) etkinlik planına V(görfestivalde yer alacak. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin tek başına kullanıldığında bir anlamı yoktur?
102-) Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcüğün cümledeki anlamıyla ayraç içinde verilen açıklaması birbiriyle uyuşmamaktadır?
online sınav Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcüğün cümledeki anlamıyla ayraç içinde verilen açıklaması birbiriyle uyuşmamaktadır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.