1-) Toplumun saygın ve demokratik olarak gördüğü kurumlardaki bozulmalar, kamuoyunu böyle görülmeyen kurumlardaki bozulmalardan daha çok rahatsız eder. Bu durumun temelinde yatan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
2-) Aristoteles, yönetim biçimlerini anlatırken şöyle demektedir: ”Devlet birçok kişi tarafından yönetilirse bu ona, tıpkı giderleri toplulukça karşılanan bir şölenin tek kişinin hazırlayacağı bir şölenden daha üstün olması gibi bir üstünlük sağlar. Onun içindir ki çoğunluk, birçok durumda, her kim olursa olsun tek bir kişiden daha iyi bir yargıçtır. Ayrıca çokluk daha güç bozulur ya da kıstırılır. Kötü bir anında olan ya da konuya ilişkin çok güçlü duyguları bulunan bir kişinin yargısı ister istemez çarpık olacaktır. Öte yandan, bir kitlenin yargıda bulunması durumunda, kitleyi oluşturan her kişinin aynı anda duygulara kapılmasını ve yargısını çarpıtmasını ayarlamak güçtür.” Aristoteles, bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
3-) • Anarşizm, insan doğasının devlet ve toplumsal kurumlar tarafından bozulduğunu; insanların devlet düzeni olmadan da adil ve uyumlu bir biçimde yaşayabileceğini ileri sürer. • Sofistler, insanın her yerde ve her zaman bağlanabileceği yasaların doğa tarafından konulmuş olduğunu; insan eliyle kurulmuş düzenlerin güçlüye ve egemen olana yaradığını, doğal durumda var olan güç dengesini bozduğunu savunmuşlardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi anarşizm ve sofizmin ortak özelliğidir?
4-) ■ Hobbes`a göre, insan bencildir ve onun bütün eylemleri bu bencil doğasının arzularını tatmin etmeye yöneliktir. Bu durum, çıkar çatışması yüzünden insanların birbiriyle sürekli savaş halinde olmasına yol açar. İnsanları bir arada tutabilmek için devlet tek bir gücün egemenliğine dayanmalıdır. ■ Locke insanların, doğaları gereği iyi olduğunu; bunun sonucu olarak ilişkilerinin iyi niyet, yardımlaşma ve işbirliğine dayandığını ileri sürer, insanlar arasındaki iyi ilişkilerin sürdürülebilmesi, tek bir gücün değil, çoğunluğun egemen olduğu bir devlet düzeniyle mümkündür. Bu bilgilere göre, Hobbes ve Locke`un devlet anlayışlarındaki fark, aşağıdakilerden hangisinin farklı oluşundan kaynaklanmaktadır?
5-) Atatürk, Anadolu insanının bağımsızlığına ve özgürlüğüne düşkün olduğunu, vatan sevgisini her şeyin üstünde tuttuğunu ve ülke yönetiminde karar verici güç olması gerektiğini her fırsatta vurgulayarak ve onlara sorumluluk vererek, onların Kurtuluş Savaşına katılmalarını sağlamıştır. Buna göre Atatürk, Anadolu İnsanının savaşa katılmasını aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirerek sağlamıştır?
6-) Doktorlar, ateşli hastalıkları, başlangıcında iyileştirmenin hiç de güç bir iş olmadığını, asıl güçlüğün herhangi bir hastalığı saptama konusunda yaşandığını söylüyorlar. Ama zaman geçip de eğer hastalığın ayırdına varılıp gerekenler yapılmazsa, iyileştirilmesi çok güç oluyor. Aynı şey ”devlet” için de söz konusudur. Çünkü, herhangi bir yönetimde ortaya çıkma olasılığı bulunan aksaklık ve huzursuzluklar önceden saptandığında, bu tehlikeyi önlemek daha kolaydır. Ancak, bu aksaklıkların herkes tarafından görülecek ölçüde filizlenip büyümesine izin verilecek olursa, olayları kontrol altına almak için etkili çareler bulmakta zorlanılacaktır. Bu parçada devletin sorumluluklarının hangisinden söz edilmektedir?
7-) Gerçeklerin durmadan değiştiği, değişmeyen toplumsal düzen ve düzenlemelerden söz edilemeyeceği bir dünyada yaşıyoruz. Kurumları, kuralları, inanç ve kanıları kutsal, dokunulmaz ve değişmez şeyler saymak artık mümkün değildir. Bu nedenle toplumda tek değişmez kural, her yurttaşı eğitmek ve onların yaşamın her yönünü özgürce tartışabilecekleri bir ortam sağlamak olmalıdır. Buna göre, günümüz toplumunun gerektirdiği niteliklerde İnsanlar yetiştirebilmek İçin, Atatürk`ün aşağıdaki sözlerinden hangisinin toplumda İlke olarak benimsenip uygulanması gerekir?
8-) Devletin gerekliliği konusunda, tarihçiler genellikle olumlu yargılara varmışlardır. Toplum yaşamında kaba kuvvetten ve kargaşadan doğacak sakıncaların tek güvencesi olarak, örgütlü ve merkezi bir gücün, yani devletin, varlığı görülmüştür. Bu görüşe göre devletin bir toplumda yerine getirdiği temel İşlev aşağıdakilerden hangisidir?
9-) Bazı düşünürler, içinde yaşadıkları toplumsal düzeni eleştirmiş ve gerçekleşme şansı çok fazla olmayan düşsel bir toplum düzeni tasarlamışlardır. Bu düşünürler, insanın, dolayısıyla toplumun kurtuluşunun ancak tasarladıkları bu ideal düzene geçilmesiyle olanaklı olduğunu savunurlar. Yukarıda sözü edilen İdeal toplumsal düzen tasarımlarına ne ad verilir?
10-) Aristoteles`e göre, insanda erdemli olmak için doğal bir yatkınlık vardır, ama bu yatkınlığın geliştirilmesi gerekir. İnsan her şeyden önce toplumsal bir varlık olduğuna göre, erdem ancak toplum içinde, bir devlet düzeninde gerçekleştirilebilir. Yönetim şekillerinin doğru ya da yanlış olduğunu gösterecek ölçüt ise ahlâki gelişmedir. Bu gelişmeyi başlıca amaç olarak göz önünde bulunduran yönetim şekli doğrudur, bunu yapmayan her yönetim şekli de yanlıştır. Aristoteles`e göre, devletin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
11-) - Thomas Moore, Ütopya adlı eserinde para ve bireysel mülkiyetin yer almadığı mutlak eşitliğe bağlı, - Tommaso Campanella, Güneş Devleti adlı eserinde bilim ve felsefenin egemen olduğu, her türlü eylemde bütünün iyiliğinin ölçü alındığı, - Francis Bacon ise, Yeni Atlantis adlı eserinde bilim ve onun verilerinin tek dayanak olduğu birer toplumsal düzen tasarlamışlardır. Bu üç düşünürün toplumsal düzen anlayışları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
12-) Hobbes`a göre, doğası gereği insan insanın kurdudur. Dünyanın nimetlerinden daha fazla yararlanmak için herkes herkesle savaşmak zorundadır. Bu durum insanları bir düzen aramaya yöneltmiştir. İnsanlar dünya nimetlerinden yararlanırken zora başvurmaktan vazgeçmek üzere birbirlerine söz vermiş, zora başvurma yetisi ve gücünü boyun eğecekleri bir kişiye veya kuruma aktarmışlardır. Böylece devlet oluşmuş, brirbirleriyle uyuşmayan bir çok iradenin yerini tek bir irade almıştır. Hobbes`a göre, devlet nasıl oluşmuştur?
online sınav Hobbes`a göre, doğası gereği insan insanın kurdudur. Dünyanın nimetlerinden daha fazla yararlanmak için herkes herkesle savaşmak zorundadır. Bu durum insanları bir düzen aramaya yöneltmiştir. İnsanlar dünya nimetlerinden yararlanırken zora başvurmaktan vazgeçmek üzere birbirlerine söz vermiş, zora başvurma yetisi ve gücünü boyun eğecekleri bir kişiye veya kuruma aktarmışlardır. Böylece devlet oluşmuş, brirbirleriyle uyuşmayan bir çok iradenin yerini tek bir irade almıştır. Hobbes`a göre, devlet nasıl oluşmuştur? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.