1-) Aşağıdakilerden hangisinin metafizik bir nitelik taşıdığı söylenemez?
2-) Varlık, insan zihninden bağımsız olarak vardır. Bu varlık idea değil maddedir . Yalnız, varlık bir kavramdan başka bir kavrama geçerken çelişmeleri ortadan kaldırarak ilerleyen yasalarla ortaya çıkar. Yukarıdaki varlık anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
3-) Descartes iki ayrı cevher kabul eder. ”Ruh ve madde”; ruhun niteliği düşünme, maddenin teme! niteliği yüksek yer kaplamadır. Bu niteliği ortadan kaldırırsak, maddeyi de ortadan kaldırmış oluruz. Ruhla madde birbirlerinden özce ayrı olan, temel nitelikleri bakımından birbiriyle uzlaşmayan cevherlerdir. Madde düşünmez, ruh da yer kaplamaz. Descartes``te örneğini gördüğümüz ve varlığı iki cevherlere indirgeme düşüncesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
4-) I. Bilimler varlığın var olduğunu kabul ederler. Varlıkları incelerken bir takım ilkelere dayanırlar. Bilimler alanlarına giren olayları gözler, verileri toplar. Nesneler ve olaylar arasındaki yasaları bulmaya çalışır. Varlığı parçalayarak ele alırlar. II. Felsefe ise varlığın olup olmadığına eleştirel yaklaşır. Varlığı değişken ya da durağan özellikleriyle görebilir. Düşünme yoluyla anlamaya çalışır varlığı. Bütün olarak varlığın bilgisine ulaşmaya çalışır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5-) Evrende sürekli olarak karşıtlıklar arasında bir savaş vardır. Bu karşıtlıklar olmadan varlık olmaz. Çünkü evrenin oluşumu bu karşıtlıklar arasındaki savaşa bağlıdır. Ortaya çıkan bu oluşumun bir başı olmadığı gibi bir sonu da yoktur. Bunun için ”bir insan aynı nehirde iki kere yıkanamaz.” Herakleitos``un bu görüşünden faydalanarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
6-) ”İnsanların gördükleri şeylerin gerçek olduğunu söylemek mümkün müdür acaba? Bence mümkün değildir. İnsanları hipnotize ederek aslında varolmayan şeyleri varmış gibi gösterebilirsiniz. Ya da ateşli bir hastalıkta yaşanan bir halisünasyon gören hastaya, duyum olmadığı halde gördüklerini gerçek olarak hissettirebilir algıladığını var zannettirebilirsiniz. Burada var olan şey sadece düşüncedir aslında” Paragrafta varlık ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
7-) - Belli bir yerde ve belli bir zamanda yer alan ”Nesnel bir gerçekliktir” Belli bir yerde ve belli bir zamanda yer almayan fakat, varlığı düşüncede kabul edilen varlıktır. Yukarıda sözü edilen durumlarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
8-) Varlığın ne olduğu sorusuna yönelik farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
9-) Düalizm; varlığın bir taraftan bağımsız bir varlık olduğunu söylerken; bir taraftan da varlığın zihinsel bir yanının olduğunu söyler. Yani, varlıkta birbirinden yapı ve özce farklı olan iki ilke vardır. Aşağıdakilerden hangisi ”Düalizmin varlığın ne olduğu sorusuna verdiği cevaptır?
10-) Bir felsefe tarihçesine görem ``Septisizim, bilimin yumruğunu, belini doğrultamayacak biçimde yemiş ve birdaha görünmemek üzere, kaybolan düşünce akımlarının arasına çekilmiş bulunmaktadır.`` Bir felsefe tarihçesini böyle düşünmeye iten neden aşağıdakilerden hangisi olabilir?
11-) Diyalektik materyalizmde doğa ve insana ilişkin bütün olgular düşünce ya da ruhtan bağımsız olarak ele alınır. Buna göre ilk varlık maddedir. Düşünce maddeden sonra gelir ve ona bağlıdır. Evren hareket halindedir. Maddenin geçmişi, şimdisi ve geleceği vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
12-) ”Platon``a göre asıl varlıklar, hiç değişmeyen, hiç oluş halinde olmayan hep kendi kendisinin aynısı kalan varlıklardır. İdealar tüm varlıkların asılları, örnekleridir. Buna göre Platon``un varlık açıklaması için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
13-) ”Madde yani bizi çevreleyen şeyler bizden bağımsız ve öncesiz olarak vardırlar. Var olmak için düşünceye muhtaç değildirler. Tersine madde var olmadan düşünce var olamaz.” Buna göre varlığın ne olduğu sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilebilir?
online sınav ”Madde yani bizi çevreleyen şeyler bizden bağımsız ve öncesiz olarak vardırlar. Var olmak için düşünceye muhtaç değildirler. Tersine madde var olmadan düşünce var olamaz.” Buna göre varlığın ne olduğu sorusuna aşağıdaki cevaplardan hangisi verilebilir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.