1-) Aşağıdakilerden Hangisi Osmanlı devletinin dağılma tehlikesi geçirmesine ve Anadoluda Türk siyasi birliğin bozulmasına neden olmuştur?
2-) fatih sultan mehmet istanbulu işgal sırasında gemileri kızakla hangi bölgeden indirdi?
3-) osmanlı devleti en parlak dönemini hangi paşa zamanında yaşamıştır?
4-) aşağıdaki türk toplulıklarından hangisi devlet kuramamıştır?
5-) osmanlılarda top ilk kez hangi savaşta kullanılmıştır?
6-) aşağıdakilerden hangisi kalemiye sınıfı üyesidir?
7-) Osmanlı devletinin kurucusu kimdir?
8-) aşagıdaki savaşların hangisinde osmanlı devleti ilk defa top kullanmıştır?
9-) osmanlı devleti1. dünya savaşından hangi antlaşma ile savaştan çekildi?
10-) lozan barış antlaşmasında türkiyeyi kim temsil etmiştir?
11-) Osmanlıların ilk dönmlerinden itibaren ele geçirdikleri yerlerin halkına hoşgörülü davranmışlardır. Buradaki halkın güenliği sağlanmış, dinlerine ve kültürlerine dokunulmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir?
12-) Osmanlı Devleti`nin Balkanlarda fethettiği bölgelere Anadolu`dan getirdiği göçebe Türkmenleri yerleştirmesinin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
13-) Orhan Bey Dönemi`nde ; - İlk düzenli ordunun kurulması - Vezirlik makamının oluşturulması - Divan örgütünün kurulması gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu söylenebilir?
14-) Fetret Devri’ni sona erdiren, Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü yeniden sağlayan Padişah aşağıdakilerden hangisidir?
15-) l. Düzmece Mustafa İsyam’nın bastırılması II. Şeyh Bedrettin isyanı’mn bastırılması III. Fetret Devrine son verilmesi Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde görülmüştür?
16-) Edime - Segedin Antlaşması, aşağıdaki hükümdarlardan hangisi zamanında imzalanmıştır?
17-) Avrupalıların Türkleri Balkanlardan atma ümidi, aşağıdakiierden hangisinin sonucunda tamamen ortadan kalkmıştır?
18-) Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş dönemi olaylarından biri değildir?
19-) l. Bulgar krallığına son verilmesi II. Anadolu Hisarfmn yaptırılması Yukarıda verilenler aşağıdakiierden hangisin gerçekleştirmek için yapılmıştır?
20-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da Türk birliğinin bozulmasına yol açmıştır?
21-) Anadolu Beyliklerini Osmanlı yönetimine bağlıyarak Anadolu Türk Birliğini sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıda-kilerden hangisidir?
22-) Yıldın m Bayezit, istanbul’un fethine hazırlık olarak aşağı-data’lerden hangisine daha çok önem vermiştir?
23-) Aşağıdaki savaşlardan hangisi Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır?
24-) Osmanlı Devleti’nin Kuruluş döneminde sadece Bizanslılarla yaptıkları savaşlar hangi seçenekte bir arada verilmiştir?
25-) Aşağıdakiierden hangisi Türklerin Balkanlardan kolay kolay atılamaycağım gösteren savaşlardan biri değildir?
26-) Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Türk Birliğini sağlamak için yapılan mücadelelerden biri değildir?
27-) Osmanlılar, aşağıdaki Anadolu beyliklerinin hangisinde, satın almak suretiyle toprak kazanmıştır?
28-) Aşağıdakiierden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Bizans ve Balkanlar üzerine gitmelerinin nedenlerinden biri değildir?
29-) Kuruluş Dönemi’nde, Osmanlılara karşı Avrupa devletlerinin Haçlı (birleşik) orduları kurmalarının temel nedeni aşağıdakiierden hangisidir?
30-) Orhan Bey dönemi ne ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
31-) Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir?
online sınav Orhan Bey döneminde iik düzenli ordu birliklerinin kurulması, idare ve siyasi alanda kurumlaşmaya gidilmesi, Osmanlı Devteti’nde aşağıdaki gelişmelerden hangisini göstermektedir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.