1-) Türk - İslam mimarisinde görülen; I- darüşşifa II- kervansaray III- medrese gibi yapılardan hangisi ya da hangileri ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır? B) Yalnız II C) I - II D) II - III
2-) peygamberimiz nereye hicret etmiştir?
3-) Hangi Türk-islam devleti Abbasilere karşı Mısırda kurulmuş ve yine Abbasiler tarafından ortadan kaldırılmıştır?
4-) Müslüman Arapların Bizansla yaptığı ilk savaş hangisidir?
5-) uhud savaşı kaç yılında yapılmıştır?ve sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
6-) doğu ve batı karahanlı devletlerinin varlığına aşağıdaki devletlerden hangileri son vermiştir?
7-) ilk müslüman-türk devletlerinden karahanlıların ikiye ayrılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
8-) Aşağıdakilerden hangisi Gazne ordusunun özelliklerinden değildir?
9-) Aşağıdaki türk islam devletlerinden hangilerinin yıkılmasında yöneticilerle halkın farklı uluslardan olmaları etkili olmuştur?
10-) Karahanlılar hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
11-) İslam devletlerinde öşür vergisi Müslümanlardan, haraç ve cizye vergileri gayrimüslimlerden alınırdı. Buna göre öşür, haraç ve cizye vergilerinin kimlerden alınacağının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmıştır?
12-) İslamiyet`in yayılması amacıyla başlatılan fetihler süreç içinde İslam sanatının da gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yalnız bu bilgiye dayanarak; I. Sınırların genişlemesini kültürel yaşamın da değişmesini sağlamıştır. II. İslam sanatı, İslamiyet`i kabul eden toplumların etkisiyle zenginleşmiştir. III. İslamiyet`in yayılmasıyla Arap olmayan toplumlar ulusal özelliklerini kaybetmişlerdir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
13-) Abbasiler döneminde, Türklere önem verilmiş, Türkler için kurulmuş Avasım şehirleri ise Bizans akınları için kalkan oluşturulmuştur. Devletin teşkilatlanması konusunda da Abbasiler Türklerden yararlanmıştr. Buna göre Abbasiler Türklerden aşağıdaki hangi alanlarda faydalanmıştır?
14-) Aşağıdakilerden hangisi, İslam devletleri`nin yönetim sistemiyle ilgili özelliklerden biri değildir?
15-) Hicretten sonra Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılan sözleşmede, I. Medineye yapılan saldırılarda birlikte hareket edileceği II. Anlaşmazlıklarda Hz. Muhammede başvurulacağı III. Hz. Muhammed`in izni olmadan barış ve savaş kararı alınmayacağı gibi kararlar yer almıştır. bunlardan hangileri İslam devletinin kurulmakta olduğuna kanıt olabilir?
16-) İslam Tarihinde Emevi Devleti Döneminde Arap olmayanlara müsîüman dahi olsa ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmıştır. Bu insanlardan daha fazla vergi alınmış ve yönetime katılmaları engellenmiştir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
17-) İslam dünyasının ünlü bilginlerinden İbni Sina`nın ”Kanun” adil eseri Batılılar tarafından onbeş defa Latince`ye çevrilerek tıp öğretiminde kullanılmıştır. Bu durum aşağıdaki genellemelerden hangisini doğrulamaz?
18-) İslamiyet, Dört Halife Döneminde aşağıdaki bölgelerin hangisinde yayılma imkanı bulamamıştır?
19-) İslamiyetten önce Arabistan`da; - Erkek egemenliğine dayalı toplumda kadınlara hiçbir hak tanınmamıştır. - Kabe dinsel açıdan önemli sayılmış ve ziyaret edilmiştir. - Özgün bir arap mimarisi geliştirilememiştir. Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet`ten sonra da herhangi bir değişiklik olmamıştır?
20-) Hz. Muhammed ile tamamlandığı bildirilen Kur`an-ı Kerim, I. Hz. Ebubekir döneminde kitap haline getirilmiştir. II. Hz. Osman döneminde çoğaltılarak bazı eyaletlere gönderilmiştir. Bu gelişmelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
21-) Yeni bir felsefi görüşü veya sanat akımını yaymaya çalışanlar gibi Hz. Muhammed de İslam dinini yayarken başlangıçta büyük tepkiyle karşılaşmıştır. Bu duruma bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
22-) İslâmiyet`in ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslûbu doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?
online sınav İslâmiyet`in ilk yıllarında Arapların özgün bir mimarileri yokken, giderek mimaride belirgin bir Arap sanatı ve üslûbu doğmuştur. Bu kültürel gelişmeyi sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.