1-) 3-2i karmaşık sayısının;çarpmaya göre tersinin toplamaya göre tersi ile çarpılmasıyla elde edilen karmaşık sayının mutlak değeri kaçtır?
2-) Bir torbada 9 siyah,7 mavi,15 kırmızı bilye vardır.Bu torbadan çekilen topun siyah veya kırmızı gelme olasılığı nedir?
3-) Bir dikdörgenin eni 1/4`ü kadar küçültülür ve boyu 2/3 kadar büyütülürse alanı % kaç oranında artar?
4-) Bir karenin çevresi %20 azaltılırsa kenarları % kaç azalır?
5-) Bir karenin alanı %36 azaltılırsa kenarları % kaç azalır?
6-) Bir bilgisayar 515.2 TL`ye satıldığında %8 zarar ediyor. %15 kar edilmesi için radyo kaça satılmalıdır?
7-) 2200 TL`ye alınan bir müzik sistemi 2640 TL`ye satılmıştır. Bu satıştan elde edilen kar % kaçtır?
8-) Bir dikdörgenin eni 1/5`ü kadar küçültülür ve boyu 1/4 kadar büyütülürse alanı % kaç oranında artar?
9-) Bir karenin alanı %21 artırılırsa çevresi % kaç artar?
10-) 5200 TL maliyetli bir pantalon %10 karla satılıyor. 22500 TL`si olan bir müşteri bu pantalondan en fazla kaç tane alabilir?
11-) 1/7 sayısı, 5/14`ün yüzde kaçıdır?
12-) Bir tüccar satın aldığı malın 3/5`ini %10 karla, kalanını %5 zararla satıyor. Eğer malının hepsini %15 karla satsaydı 1320 TL fazla kar edecekti. Satılan malın değeri kaç TL`dir?
13-) 1 + 2 + .... + 98 + 99 = ?
14-) 1, 3, 5, ..., 71, 73, 75 dizisinin terim sayısı kaçtır?
15-) 26, 27, 28, ..., 70, 71, 72 dizisinin terim sayısı kaçtır?
16-) 2 + 4 + 6 + .... + 198 + 200 = ?
17-) Alt küme sayısı 128 olan küme kaç elemanlıdır?
18-) 48, 50, 52, ..., 98, 100 dizisinin terim sayısı kaçtır?
19-) 1 + 2 + 3 + ... + 202 + 203 = ?
20-) 35 + 36 + ... + 99 + 100 = ?
21-) 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?
22-) A kümesi a, b, c ve d elamanlarından oluşmaktadır. A kümesinin içinde b elemanı olmayan kaç alt kümesi vardır?
23-) Üç basamaklı 73a sayısının 6 ile tam olarak bölünebilmesi için a`nın alabileceği değerler toplamı nedir?
24-) 194 sayısından hangi en küçük doğal sayı çıkarılmalıdır ki kalan sayı 3, 4 ve 5`e tam olarak bölünebilsin?
25-) 3 ile bölünebilen 3 basamaklı doğal sayının rakamları toplamı rakamlar farklı olmak kaydıyla en fazla kaç olabilir?
26-) Bir sayı 12 ile bölününce bölüm 13 kalan 7 oluyor. Bu sayı 9 ile bölününce kalan kaç olur?
27-) 1`den 2000`e kadar (2000 dahil) sayılardan kaç tanesi 6 veya 5`e tam olarak bölünür?
28-) a, b pozitif tamsayılardır ve a + 8/b = 12 olduğuna göre, a `nın alabileceği değerler toplamı kaçtır?
29-) Toplamları 204 olan üç sayıdan, birincisi ikincisinin 3 katı, ikincisi ise üçüncüsünün 4 katıdır. Buna göre, birinci sayı kaçtır?
30-) XYZ sayısında Y değeri 8 azaltılır ve X değeri 3 artırılırsa yeni sayı için ne söylenebilir?
31-) 6, 7, 8 sayıları ile bölündüğünde sırası ile 1, 2, 3 kalanını veren üç basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır?
32-) Üç basamaklı bir doğal sayıdan 27 çıkartılıyor ve iki basamaklı bir çift doğal sayı elde ediliyor. Bu üç basamaklı sayı en çok kaçtır?
33-) Her biri 80`den küçük, rakamları birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 178 ise bunların en küçüğü en az kaç olabilir?
34-) İki doğal sayıdan biri diğerine bölündüğünde bölüm 12, kalan 8 `dir. Bölünen, bölen ve bölüm toplamı 189 olduğuna göre, bölen sayı kaçtır?
35-) 2a47b sayısının 36 ile bölümünden kalan 29 `dur. Buna göre, a `nın alacağı değerler toplamı kaçtır?
36-) XYZ sayısında X değeri iki artırılır, Y değeri 6 azaltılırsa yeni sayı için ne söylenebilir?
37-) 1/5 `i dolu olan su deposuna 33 lt su ilave edilirse, 1/4 `ü boş kalıyor. Deponun dolması için kaç lt daha su gereklidir?
38-) A torbasındaki topların % 64 `ü, B torbasındaki topların da % 36 `sı beyazdır. Bu iki torbadaki topların tümünün % 48 `i beyaz olduğuna göre, A torbasındaki top sayısının, B torbasındaki top sayısına oranı kaçtır?
39-) 365 günlük bir yıldaki Cumartesi ve Pazar günleri sayısının toplamı en çok kaçtır?
40-) 0,0034 / 0,17 kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
41-) Dört sayıdan en büyüğü en küçüğünden 34, ikinci en büyüğünden ise 11 fazladır. En küçük sayı ikinci en küçük sayının yarısıdır. Sayıların toplamı 117 olduğuna göre en küçük sayı kaçtır?
42-) %25 `i kız öğrenci olan bir sınıfa 10 kız öğrenci daha katıldığında, sınıftaki kız öğrenci oranı %40 olmuştur. Buna göre, başlangıçta sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından kaç fazladır?
43-) Ağırlıkça %36 `sı şeker olan homojen un-şeker karışımın 1/6 `sı alınarak yerine aynı ağırlıkta un ekleniyor. Yeni karışımın ağırlıkça şeker yüzdesi kaçtır?
44-) ||x – 4| + 4| = 8 denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır?
45-) A kilogram şeker, B kilogram un ile karıştırılıyor. Bu karışımın ağırlıkça yüzde kaçı şekerdir?
46-) abc sayısının ab sayısına bölümünden kalan 5 `dir. abc + ab = 269 olduğuna göre, a+b+c kaçtır?
47-) Karesi 50 `den küçük çift tamsayıların toplamı kaçtır?
48-) Bir baba 72 milyon lirayı çocuklarına eşit olarak paylaştırmak istiyor. Çocuklardan dördü kendi paylarından vazgeçiyor ve para diğer çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Bu durumda para alan çocuklar, önceki duruma göre 3 `er milyon lira daha
49-) Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?
50-) 3 limonu 40 bin TL `ye alıp 5 limonu 90 bin TL `ye satan bir manav kaç limon satarsa 560 bin TL kar eder?
51-) Toplamları 26 olan a ve b pozitif tamsayılarının en küçük ortak katı 105 `tir. Buna göre a - b `nin mutlak değeri nedir?
52-) (AB), (BA) iki basamakı sayılardır. (BA), A ve B sayılarının aritmetik ortası (AB) sayısına eşit olduğuna göre A + B toplamı kaçtır?
53-) Bir parkta bir kısmı 3 kişilik diğerleri 5 kişilik toplam 16 bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 62 kişilik olduğuna göre, 5 kişilik bank sayısı kaçtır?
54-) 1 < a < 10 koşulu ile (2a+1) / a bayağı kesirinin 10 katının bir tamsayı olması için a `ya verilebilecek değerlerin toplamı kaçtır?
55-) Bir üçgenin iç açıları 2 : 3 : 5 sayıları ile orantılıdır. Bu üçgenin en büyük dış açısının ölçüsü kaç derecedir?
56-) Ardışık iki sayının farkının mutlak değerinin iki fazlasının karesine 6 eklersek hangi sayıyı elde ederiz?
57-) Bir kumaşın önce 50 metresi satılıyor. Kalanının 1/3`ü de satılınca geriye 30 m kumaş kalıyor. Kumaşın tamamı kaç metredir?
58-) 3 sayısının 73 `üncü kuvvetinin 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
59-) a + 1 = 3b ve 9b - 3 = 48c ise a/c oranı kaçtır?
60-) Bir çemberin yarıçapını iki katına çıkarmak alanının kaç kat artmasına neden olur?
61-) x ve y ardışık iki pozitif tam sayıdır. y, x `in iki katı olduğuna göre (x - y) `nin dört eksiğinin karesinin beşe bölümünden kalan kaçtır?
62-) a en küçük ve c en büyük olmak üzere a, b ve c sayıları ardışık doğal sayılardır. [ (c-a) + 2.(c-b) ] / (c-a) işleminin sonucu kaçtır?
63-) Bir çemberin yarıçapını iki katına çıkarmak çevresinin kaç kat artmasına neden olur?
64-) Birler basamağı 3 olan ve 9 ile bölünebilen üç basamaklı sayılar abc biçiminde yazılacaktır. a > b > c koşulu ile böyle kaç tane sayı yazılabilir?
65-) a en küçük ve c en büyük olmak üzere a, b ve c sayıları ardışık doğal sayılardır. [ (c-a) . (c-b) ] / (b-a) işleminin sonucu kaçtır?
66-) a, b, c çift sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır?
online sınav a, b, c çift sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.