1-) 1600 ytl para yıllık %20 faiz oranıylşa kaç yılda 1600 ytl faiz getirir?
2-) 7200 ytl para yıllık yüzde kaçtan 45 günde 81 ytl faiz getirir?
3-) A liranın % x ten 3 yılda getirdiği basit faiz, B liranın % y den 5 yılda getirdiği basit faize eşittir. olduğuna göre, x ile y arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir?
4-) Bir bankaya 15 aylığına yatırılan paranın kendisi kadar faiz getirmesi için uygulanacak yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?
5-) Yıllık %60 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para, kaç ay sonra kendisinin ü kadar faiz geliri getirir?
6-) Ahmet parasının ünü yıllık %40 tan, geri kalanını ise yıllık %60 tan 6 aylığına faize veriliyor. Eğer tersini yapsaydı, yani; parasının ünü yıllık %60 tan, geri kalanını ise yıllık %40 tan 6 aylığına faize verilseydi 100 000 lira daha az faiz alacaktı. Buna göre, Ahmet’in faize verdiği toplam para kaç liradır?
7-) 1983 yılının Aralık ayında, ihracat 5 miyar dolar, ithalat ise 8 milyar dolardır. 1984 yılının Aralık ayında, ihracat geçen yılın aynı ayına göre %15, ithalat ise %10 artmıştır. Buna göre, ithalat ve ihracat arasındaki fark (dolar olarak) hakkına aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
8-) Bir sınıfta 40 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 32 si, kızların ise %70 i matematik dersinden başarılıdır. Tüm sınıfın %75 i bu derste başarılı olduğuna göre sınıf mevcuttur kaçtır?
9-) 0,008 hangi sayının yüzde 40 ı dır?
10-) Bir sınıfta matematik dersinden başarı gösterenler % 60, bu dersten 8 in üstünde not alanlar, başarı gösterenlerin %20 sidir. Aynı sınıfta, coğrafya dersinden başarı gösterenler % 90 dır. Bu sınıfta coğrafya dersinden başarı gösterenlerden matematik notu 8 in üstünde olanlar, en az yüzde kaçtır?
11-) Bir mal alış fiyatının 3 katı, satış fiyatının 5/2 sine eşittir. Bu mal, % kaç kârla satılmaktadır?
12-) a TL ye alınan bir mal alış fiyatı üzerinden %20 kârla b TL ye, etiket fiyatı b TL olan bir mal da %20 indirimle c TL ye satılıyor. Buna göre, a, b, c arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
13-) Çayın kilogram a TL dır. Çaya %20 zam yapıldığında a TL ye kaç kilogram çay alınabilir?
14-) Bir musluk boş su deposunu 15 saatte doldurmaktadır. Musluktan birim zamanda akan su miktarını %25 azalırsa boş su deposu kaç saatte dolar?
15-) Bir üreticinin brüt ücretinden bu ücretin yüzde 30 u, yüzde 5 i ve binde 4 ü olmak üzere üç ayrı kesinti yapılmaktadır. Bu üreticinin net ücreti 32 300 000 TL olduğuna göre, brüt ücret kaç TL dır?
16-) Bir malın etiket fiyatı üzerinden %25 indirim yapıldığında satıcının kârı %35 olduğuna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla hesaplamıştır?
17-) x liraya alınan bir mal %60 karla 3x-140 000 liraya satılmıştır? Bu satıştan kaç lira kar edilmiştir?
18-) Etiket fiyatı maliyet üzerinden %5 karla hesaplanan bir malın indirimli fiyatı etiket fiyatından 75 000 TL azdır. Bu mal indirimli fiyatla satıldığında maliyet üzerinden %20 zarar edildiğine göre, malın maliyeti kaç TL dır?
19-) Bir mal a liradan satılırsa %20 kar, b liradan satılırsa %10 zarar edilmektedir. Buna göre a/b oranı kaçtır?
20-) Maliyeti a lira olan bir gömlek %30 karla (3a-510 000) liraya satılmıştır. Bu gömleğin maliyeti kaç liradır?
21-) Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 60 tanesini %10 kârla, geriye kalanları da %30 kârla satıyor. Kırtasiyecinin bu satışın sonucundaki kârı %25 olduğuna göre, %30 kârla kaç kalem satmıştır?
22-) Etiket fiyatı 312 000 lira olan bir ayakkabı, indirimli satışlarda 299 000 liraya satılarak maliyet fiyatına göre, %5 daha az kar elde edilmiştir. Buna göre, ayakkabının indirimli satıştaki kar oranı maliyet fiyatı üzerinden yüzde kaçtır?
23-) Bir lastik çekilip uzatıldığında boyu % 110 artıyor. Buna göre, çekilmiş halde 0,63 metre olan lastiğin çekilmeden önceki boyu kaç metredir?
24-) Bir satıcı, elindeki malın önce % 5 ini, daha sonra da kalan malın % 10 nünü satmıştır. Buna göre başlangıçtaki malın yüzde kaçı satılmamıstır?
25-) Bir malın etiket fiyatı, maliyeti üzerinden %40 karla hesaplanmıştır. Bu mal, etiket fiyatı üzerinden %15 indirimle satılırsa, elde edilen kar yüzde kaç olur?
26-) Bir mal etiket fiyatı üzerinden %6 indirim yapılarak 37 600 liraya satılmıştır. Bu malın etiket fiyatı kaç liradır?
27-) Aynı evi paylaşan bir gaip öğrenci 120 000 lira kira giderini eşit olarak bölüşüyorlar. Eve bir arkadaşları daha yerleşince kişi başına düşen kira gideri %25 azalıyor. Buna göre son durumda kişi başına düşen ev kirası kaç liradır?
28-) %15 zararla 170 liraya satılan bir mal %15 karla satılsaydı kaç liraya satılırdı?
29-) Bir fabrikada aynı malı üreten üç makine, bir günde x, y ve z miktarda mal üretebiliyor. x miktarda üretim yapan makinenin kapasitesi %20 artırılıp, y ve z miktarda üretim yapan makinelerin kapasiteleri %5 er azaltılırsa günlük üretim miktarı değişmiyor. Buna göre x, y ve z arasında nasıl bir bağıntı vardır?
30-) Bir işyerinde günlük ücret zammı için seçenek vardır. Birincisi net 90 lira, ikincisi günlüğün %15 i dır. Bu işyerinde günlüğü a lira olan bir işçi 90 liralık zammı, b lira olan da %15 lik zammı tercih etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
31-) Bir bakkal bir miktar baharatı etiket fiyatının %40 eksiğine almış ve etiket fiyatının %10 eksiğine satmıştır. Bakkal bu satıştan % kaç kar etmiştir?
32-) Bir satıcı bir malı yüzde 20 karla satarken, satış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim yaparak 384 liraya satıyor. Bu malın maliyeti kaç liradır?
33-) Ucuzluk yapan bir mağaza, fiyatlarda % 25 indirim yapıyor, ilk hafta satışın az olduğunu görünce ikinci hafta indirimli fiyatlar üzerinden % 20 indirim daha yapıyor. Mağaza sahibinin yaptığı tüm indirim yüzde kaçtır?
34-) Bir kalem ile bir silginin toplam fiyatı 750 kuruştur. Kalemin fiyatı silginin fiyatının iki katıdır. Kalemin fiyatı %10 artırılır, silginin fiyatı %20 azaltılırsa, kalem ile silginin toplam fiyatı kaç kuruş olur.
35-) Bir satıcı bir malı %10 karla 99 liraya, başka bir malı da %10 zararla 99 liraya satılıyor. Satıcının bu iki alışveriş sonucundaki kâr-zarar durumu nedir?
36-) A torbasında ki topların %64 ü, B torbasındaki topların da %36 sı beyazdır. Bu iki torbadaki topların tümünün %48 i beyaz olduğuna göre, A torbasındaki top sayısının, B torbasındaki top sayısına oranı kaçtır?
37-) Bir gezi grubundaki bayanların sayısı erkeklerin sayısının %40 dir. Bu grupta bulunan bayanların sayısı 20 den fazla olduğuna göre, erkeklerin savısı en az kaçtır?
38-) a sayısı b sayısının %16 sı, b sayısı da c sayısının %25 i dir. Buna göre, a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır?
39-) Bir miktar pastanın 3/5 ini İlknur, geriye kalanını da Buse yemiştir. İlknur`un yediği pasta, Buse`nin yediği pastanın % kaçı kadar fazladır?
40-) % 24 ü 86424 olan sayı kaçtır?
41-) %25 i kız öğrenci olan bir sınıfa 10 kız öğrenci daha katıldığında, sınıftaki kız öğrenci oranı %40 olmuştur. Buna göre, sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?
42-) Buğdaydan ağırlığının %80 i kadar un, undan da ağırlığının %120 si kadar hamur elde edilmektedir. Buna göre, 480 kg hamur elde etmek için kaç kg buğday gereklidir?
43-) Binde 4 ü 7 olan sayı kaçtır?
44-) Haftalık harçlığının %10 nunu biriktiren bir öğrencinin 6 hafta sonunda 90 000 TL si olmuştur. Bu öğrencinin haftalık harçlığı kaç TLdir?
45-) Bir satıcının tanesini 2000 liraya mal ettiği bir koli bardağın yarısı taşıma sırasında kırılmıştır. Bu satıcı kalan bardakların tanesini 3000 liradan satmıştır. Buna göre, maliyet üzerinden, sonuçtaki kar-zarar durumu aşağıdakilerden hangisidir?
46-) Bir sınıfta 40 erkek öğrenci vardır. Erkek öğrencilerin 32 si, kızların ise %70 i matematik dersinden başarılıdır. Tüm sınıfın %75 i bu derste başarılı olduğuna göre sınıf mevcuttur kaçtır?
47-) 0,008 hangi sayının yüzde 40 ı dır?
48-) Bir sınıfta matematik dersinden başarı gösterenler % 60, bu dersten 8 in üstünde not alanlar, başarı gösterenlerin %20 sidir. Aynı sınıfta, coğrafya dersinden başarı gösterenler % 90 dır. Bu sınıfta coğrafya dersinden başarı gösterenlerden matematik notu 8 in üstünde olanlar, en az vüzde kaçtır?
49-) Bir bankaya 15 aylığına yatırılan paranın kendisi kadar faiz getirmesi için uygulanacak yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?
50-) Yıllık %60 faiz oranı üzerinden bankaya yatırılan bir miktar para, kaç ay sonra kendisinin 1/4 ü kadar faiz geliri getirir?
51-) 1983 yılının Aralık ayında, ihracat 5 milyar dolar, ithalat ise 8 milyar dolardır. 1984 yılının Aralık ayında, ihracat geçen yılın aynı ayına göre %15, ithalat ise %10 artmıştır. Buna göre, ithalat ve ihracat arasındaki fark (dolar olarak) hakkına aşagıdakilerden hangisi doğrudur?
52-) Bir banka, mark olarak yatırılan paraya %8 mark, TL olarak yatırılan paraya %50 TL yıllık faiz veriyor. Markın 144 TL olduğu dönemde 1000 markı olan bir kişi parasını bir yıl için mark olarak yatırılıyor. Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için markın bir yıl sonraki değerli en az kaç TL olmalıdır?
online sınav Bir banka, mark olarak yatırılan paraya %8 mark, TL olarak yatırılan paraya %50 TL yıllık faiz veriyor. Markın 144 TL olduğu dönemde 1000 markı olan bir kişi parasını bir yıl için mark olarak yatırılıyor. Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için markın bir yıl sonraki değerli en az kaç TL olmalıdır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.