1-) Aşağıdakılerden hangisi islam kültürü etkisinde oluşturulan ilk eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
2-) asagıdakılerden hangısı ıslamıyetın kabulunden sonra olusan bır destan degıldır?
3-) orhun yazıtları ıcın asagıdakılerden hangısı soylenemez?
4-) Aşağıda verilenlerden hangisi bir nazım biçimidir?
5-) Yedi yaşında iken çiçek hastalığına yakala­narak gözlerini kaybeden sanatçı, asıl ününü Ahmet Kutsi Tecer`in tanıtıcı çalışmalarından sonra kazanmıştır. Halk şiiri geleneğini gü­nümüzün zevk, görgü ve duygu dünyasına ustaca uyduran, Halk şiiri üslubuna yenilikler getiren değerli bir ozanımızdır. Şiirlerinde daha çok gurbet, aşk, özlem, doğa ve yaşa­ma sevinci temalarına yer vermiştir. Bu parçada kendisinden söz edilen sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?
6-) Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı­nın özelliklerinden biri olamaz?
7-) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yan­lışı vardır?
8-) Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının bir özelliği değildir?
9-) Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı için yanlıştır?
10-) Aşağıda adları belirtilen halk ozanların­dan hangisi Divan şiirinden hiç etkilen­memiştir?
11-) Aşağıdakilerden hangisi Halk hikayesi ni­teliği taşımaz?
12-) Aşağıdakilerden hangisi XI. yüzyılda yazı­lan Kutadgu Bilig için yanlıştır?
13-) Oğuz Kağan ve Ergenekon destanları hakkında bilgi veren kaynak yapıt aşağı­dakilerden hangisidir?
14-) ”Ten fânidür can ölmez/Can gitti gerü gelmez/Ölür ise ten ölür/Canlar ölesi değül” dizeleriyle 13. yüzyıldan günümüz insanı­na seslenen; düşünceleri, sanat gücü, dil ve anlatımıyla Türk tasavvuf edebiyatının en güçlü temsilcilerinden olan ve şiirlerin­de yalın bir Türkçe kullanan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
15-) Halk şiirimiz gerçekçidir, hem de alabildiğine gerçekçi... Saz şairleri yaşadıklarını söyle­mişlerdir, dersek yanılmış olmayız. Şu ozan­lara bakın : ............. kim bilir hangi eşsiz yayla güzelini sevmişti? .................. bize kavgayı ve özgürlüğü hatırlatır................ ise Toroslarda göçebe yaşayan ve yerleşik ha­yata geçmemekte direnen kitlelerin sesi ol­muştur. Bu parçadaki boşluklara adları getirilebi­lecek sanatçılar, aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?
16-) Aşağıdakilerden hangisi sözlü dönem Türk edebiyatının özelliklerinden değildir?
17-) .............söyleme geleneği, Orta Asya Türkle­rinin, ölüm nedeniyle düzenlenen törenlerde söyledikleri..........adlı şiir türüne kadar uza­nır. Bugün de özellikle Orta ve Güney Ana­dolu`da ölen kimseler için, belli gelenekse davranışlar eşliğinde bu tür şiirler söylen­mektedir. Bu parçadaki boşluklara getirilebilecek terimler, sırasıyla, aşağıdakilerin hangi­sinde verilmiştir?
18-) ............. destanında Göktürklerin demirden bir dağı eriterek kendilerine yol açmaları ve büyük bir devlet kurmaları anlatılır. Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19-) ”Türkçenin Arapça ile koşu atları gibi yarış edebileceğini” göstermek, Türk dilinin zen­ginliğini, her duygu ve düşünceyi ifadeye el­verişli olduğunu ispat etmek gibi bir düşün­ceyle Divanü Lügati`t Türk adlı sözlüğü ha­zırlayan bu sanatçı 11. yüzyılda yaşamıştır. Onun bu eseri kültür tarihimizin çok önemli bir ürünüdür. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangi­sinden söz edilmektedir?
20-) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet`in ka­bulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
21-) I) Dikili taşlar üzerine yazılan bu eserlerde Göktürklerin tarihinden söz edilmiştir. (II) Bu yazıtlar Oğuz Kağan, Bumin Kağan ve istemi Han adına dikilmiştir. (III) Yazıtları ilk kez Da­nimarkalı araştırmacı Thomsen okumuştur. (IV) Anı ve söylev niteliği taşırlar. (V) Yazıtlar­da gelişmiş bir edebiyat dili kullanılmıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde Orhun Yazıtları ile ilgili bir bil­gi yanlışı vardır?
22-) Edebiyatımızda aruz ölçüsüyle yazılmış ilk eser hangisidir?
23-) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden sonra yazılmış eserlerden değildir?
24-) En çok koçaklamalarıyla tanınır.En önemli dizelerinden biri ``Ferman padişahınsa dağlar bizimdir.`` dir.Aşık edebiyatı ozanıdır.Yukarıdaki tanıtalan ozan aşağıdakilerden hangisidir?
25-) Aşağıdaki ozanlarımızdan hangisi Tekke (Tasavvuf) şairi değildir?
online sınav Aşağıdaki ozanlarımızdan hangisi Tekke (Tasavvuf) şairi değildir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.