1-) İLK PASTORAL ŞİİR HANGİSİDİR.
2-) Divan edebiyatında şair-i şuara lakabındaki şairimiz kimdir?
3-) aşağıdaki eserlerden hangisi 15.yuzyılda MESNEVİ biçiminde yazılmış bir yergidir?
4-) Edebiyatımızda ilk edebi mektup ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
5-) Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir ?
6-) Küçük yaşta medreselerde eğitim görmüştür. Gazel türünün en nitelikli örneklerini vermiştir ."Şairler Sultanı" olarak tanınmıştır. Yukarıdaki paragrafta tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
7-) "Taaruzname" adlı eser kimindir ?
8-) divan edebıyatında saırlerın hayatını ve eserlerını anlatan kıtaplara ne ad verılır?
9-) asagıdakılerden hangısı dıvan edebıyatıyla ılgılı bır kavram degıldır?
10-) asagıdakılerden hangısı dıvan sıırının belırleyıcı ozellıklerınden bırı degıldır?
11-) Gönül verdim ben ol şaha Saçı sümbül yüzü maha Gönül Yusuf gibi şaha Düşüp zindana yaslanmış Bu dörtlüğün nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
12-) ”Sanatın yalnızca süs varlığı olarak ele aldığı divan yazısında aşırı yabancılaşma görülür.Sanatın yaşamın bir parçası olarak kabul edildiği halk şiirinde ise bütün örnekler kuşlar,sevgililer,güzeller yerlidir,Anadoludur.Çünkü halk ozanı,duyduğu değil gördüğü tanıdığı kuşu işler şirinde.Bu şiirlerde,Divan şiirindeki doğadışı varlıkları göremeyiz.Sözgelimi,halk şiirinde,atmaca tavuğu yer,pilici kapıp uçar.divan şiirinde güzelin gözleri olan doğan,sevenin gönlünü avlar.” Parçada Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
13-) divan edebiyatının nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
14-) aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı nazım türlerinden değildir?
15-) aşağıdakilerden hangisi girizgah ın tanımıdır?
16-) aşağıdakilerden hangisi Yek-ahenk gazelin açıklamasıdır?
17-) Aşağıdakilerden hangisi Divan Edebiyatı özelliklerinden değildir?
18-) edebiyatımızda ünlü mektup türü hangisidir?
19-) aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatı sanatçısı değildir
20-) Kaside konuları arsında aşağıdakilerden hangisi yoktur.
21-) Bent sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Aşk ve güzellik konusunda özel bir ezgiyle söylenir. Türklere ait bu türü Nedim geliştirmiştir. Bentlerin sonunda nakarat adı verilen dize tekrarlanır. Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
22-) . Her beyitin dizeleri kendi arasında uyaklıdır. II. Din, tasavvuf, kahramanlık, aşk” gibi konular işlenir. III. Beyit sayısı sınırlı değildir. Uzun ve manzum öyküdür. IV.Aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır. Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
23-) I. Medhiye II. Hicviye III. Mersiye IV. Semai V. İlahi Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında kullanılan nazım türlerinden değildir?
24-) I. Tardiye II. Şarkı III.Tuyuğ IV. Kaside V. Müstezat Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında yalnızca Türklerin kullandığı nazım biçimlerindendir?
25-) I. Mesnevi II. Müstezat III.Tuyuğ IV. Kaside V. Rubai Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
26-) I. Teşbib: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme denir. II.Girizgah: Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme denir. III. Fahriye: Şairin sanatkarane bir üslupla kendini övdüğü bölüme denir. IV. Tegazzül: Araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye denir. V. Mehdiye: Kasidenin sunulduğu kişinin övgüsünün yapıldığı bölüme denir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, Bu arsada Baki nice üstada yetişti Alemde bugün ana kimse yetişemez Baki”nin bu beyiti kasidenin yukarıdaki bölümlerinden hangisine örnek olabilir?
27-) I. Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur Baki kalır sahife-i alemde adımız II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan III.Leyla ana verdi cümle rahtın Pak eyledi bergden dırahtın IV.Heva ara”isi gül-zara çehre-güşa Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda V. Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada Bir lahza komaz saki-i devran elimizde Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?
28-) I. Bir elinde gül bir elinde cam geldin sakiya Kangısın alsam gülü yahud ki camı ya seni II. Bir nazenin fitne tevellüd eder müdam Mecliste duht-ı rezle o büt hem-dem olmasın III. Tuti-i mucize-guyem ne desem laf değül Çerh ile söyleşemem ayinesi saf değül IV. Ben bu haletel tenezzül mü ederim şiire Neyleyim kurtulamam tab”-ı heves-nakimden V. Ben kulun layık değüldür valsına amma yine İltifatun arzu-mend-i visal eyler beni Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin matla (ilk) bölümünden alınmıştır?
29-) I. O temayül o tegafül o eda O tebessüm o tekellüm o sada II. Kamet-i naziki bir ince fidan Arızı hem sıfatı berg-i hazan III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel Tab”-ı insana nice vere halel IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır. V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır Bana günde bin kez ölmek azdır. Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir ”mesneviden” alınmış olamaz?
30-) Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir? Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
31-) I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır. II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir. III. Uyak düzeni, aa ” bb ” cc ” dd -” şeklindedir. IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir. V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?
32-) Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme ”teşbib” (I) , Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme ”girizgah” (II) , Şairin kendini övdüğü bölüme ”mehdiye” (III) , araya aynı ölçü ve uyakta gazel tarzında şiir söylemeye ”tegazzül” (IV) , birkaç beyitten oluşan son bölüme de ”dua” (V) adı verilir. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
33-) (I) Divan şiirinde müstezat, gazelin dizelerine yarım dize eklenerek oluşturulan nazım biçimidir. (II) Nazire, usta kabul edilen bir şairin beğenilen bir şiirine benzetilerek yazılan şiirdir. (III) Hamse, bir şairin beş kasidesinin bir araya getirilmesiyle oluşan eserlere denir. (IV) Gazelin ilk beyitine matla, son beyitine makta denir. (V) Gazelin en güzel beyitine “beytü’l-gazel” denir. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?
34-) I. Hece ölçüsü kullanılması. II. İlk iki dizenin doldurma olması. III. Hep tunç uyak kullanılması. IV. Tek dörtlükten oluşması V. Anonim olması Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri “mani” ile “rubai”nin ortak özelliğidir?
35-) I. Siham-ı Kaza - Nedim II. Leyla vü Mecnun – Baki III.Garipname – Aşık Paşa IV. Hüsn ü Aşk – Seyh Galip V. Şikayetname – Fuzuli Yukarıdaki eser- şair eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
36-) I. Minnet hüdaya devlet-i dünya fena bulur Baki kalır sahife-i alemde adımız II.Eşcar-ı bağ hırka-i tecride girdiler Bad-ı hazan çemende el aldı çenardan III.Leyla ana verdi cümle rahtın Pak eyledi bergden dırahtın IV.Heva ara’isi gül-zara çehre-güşa Bahar gülşene giydirdi hulle-i harda V. Bir nice doyunca kanalım cam-ı murada Bir lahza komaz saki-i devran elimizde Yukarıdaki beyitlerden hangisi gazelin makta (son) bölümünden alınmış olabilir?
37-) I. O temayül o tegafül o eda O tebessüm o tekellüm o sada II. Kamet-i naziki bir ince fidan Arızı hem sıfatı berg-i hazan III. Bulunur bunda hep efrad-ı milel Tab’-ı insana nice vere halel IV. Dürlü dürlü derde uğratan beni Kalb-i mail çeşm-i şahid-i bazdır. V. Çünki yar ağyar ile dem-sazdır Bana günde bin kez ölmek azdır. Yukarıdaki beyitlerden hangisi bir “mesneviden” alınmış olamaz?
38-) Sana kimisi canım kimisi cananım deyü söyler Nesin sen doğru söyle can mısın canan mısın kafir? Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
39-) I. Özellikle aşk, güzellik, ve içki konusunda yazılır. II. Beyit sayısı 5 ile 9 arasında değişir. III. Uyak düzeni, aa – bb – cc – dd -… şeklindedir. IV. İlk beyitine matla, son beyitine makta denir. V. Tasavvuf edebiyatındaki ilahiyle biçim ve içerik bakımından aynıdır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi gazel için söylenemez?
40-) I. Tevhid II. Fahriye III. Hicviye IV. Mersiye V. Girizgah Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?
41-) I. Tevhid II. Fahriye III. Hicviye IV. Mersiye V. Girizgah Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konusuna göre kaside çeşitlerinden değildir?
42-) Ölüm veya eleştiri konularında yazılır. Bu nazım türünde bent sayısı 7 ile 12 arasında değişir.Her bent 7 ile 10 beyit arasında değişebilir. Baki’nin, Kanuni’nin ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” bu türde yazılmıştır.Ziya Paşa’nın bu nazım şekliyle yazdığı şiirleri edebiyatımızda çok ünlüdür. Yukarıda bahsedilen divan edebiyatı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
43-) I. Mesnevi II. Müstezat III.Tuyuğ IV. Kaside V. Rubai Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?
online sınav I. Mesnevi II. Müstezat III.Tuyuğ IV. Kaside V. Rubai Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.