1-) 90 m ve 54m uzunluğundaki iki top kumaş eşit uzunlukta,en büyük parçalara ayrılıyor.buna göre toplam kaç parça kumaş elde edilmiştir?
2-) 62 30 un ebobounu bulun
3-) 10 ile 12 sayısının okeki kaçtır?
4-) 24 basamaklı 200820082008....2008 sayısının 12 ile bölümünden kaln kaçtır?
5-) x+1=y-6=z-4 eşitliğini sağlayan ve 9 ile tam bölünebilen kaç tane xyz üç basamaklı sayısı vardır?
6-) x,yvez negaM tamsayılar olmak üzer», x. y = 2 X .2 = 3 Olduğuna göre, x, y ve z sayılarının doğru sıraJanışı uşağı da kilerden hangisidir?
7-) m ve n pozitif tamsayılar olmak üzere, m + n = 97 ve (m, n)OKEK = 111 ise, (m, n)OBEB kaçtır?
8-) 4/3, 36/31, 48/55 sayıları ile tam bölünen en küçük pozitif tamsayı kaçtır ?
9-) a = 7/5 ve b = 8/7 ise, (a, b)OKEK kaçtır?
10-) a ile b, b > a koşuluna uyan ardışık çift pozitif tamsayılar olduğuna göre, (a, b)OKEK = 220 ise, (b + a - 7) işleminin sonucu kaçtır?
11-) Aralarında asal m ve n sayılarının OBEB` inin OKEK` ine oranı aşağıdakilerden hangisidir? a) b) c) d) e)
12-) 300 ve 660 sayıları hangi sayıya bölünürse elde edilen bölümler aralarında asal olur ?
13-) 12, 16, 32 sayılarına bölündüğünde 5 kalanını veren en küçük sayı kaçtır?
14-) OKEK` leri 130 ve OBEB` leri 2 olan sayılar, 26 ve a dır. Buna göre, a kaçtır?
15-) a, b, c sayma sayıları olmak üzere, a.b =35 ve b.c = 95 ise, a+b+c toplamının en küçük değeri kaçtır?
16-) 12, 27, 60 sayılarının OKEK` lerinin OBEB` lerine oranı kaçtır?
17-) Dört basamaklı (8m3n) sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre, bu koşula uyan kaç farklı sayı yazılabilir?
18-) Üç basamaklı (aaa) sayısı hangisine tam olarak bölünebilir?
19-) b=2a koşuluna uyan 12ba şeklinde 4 ile bölünebilen kaç tane sayı yazılabilir?
20-) Üç basamaklı (65a) sayısının 3 ile bölünebilmesi için a nın alacağı değerlerin toplamı kaçtır?
21-) Rakamları farklı üç basamaklı sayı (mn6) dır. Bu sayının 4 ile tam bölünebilen en büyük değeri ile, 9 ile tam bölünebilen en küçük değeri arasındaki fark kaçtır?
22-) (2m6mn) sayısı 10 ile bölündüğünde m kalanını veren beş basamaklı bir doğal sayıdır. Bu sayı 11 ile tam bölünebildiğine göre, n kaçtır?
23-) Dokuz basamaklı (555555555) sayısının 2 ile bölümünden kalan m, 3 ile bölümünden kalan n, 4 ile bölümünden kalan p ise, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
24-) (5a15b) beş basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 1 dir. Bu koşulu sağlayan kaç farklı (5a15b) sayısı vardır?
25-) Dört basamaklı (1a4b) sayısının 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre, a+b toplamı kaç farklı değer alabilir?
26-) (a251b) sayısı 55 ile tam bölünebilen 5 basamaklı bir tek sayıdır. Buna göre, a kaçtır?
27-) Beş basamaklı (3mm4n) sayısı 30 ile tam bölünebildiğine göre, m nin en büyük değeri kaçtır?
28-) Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı dört basamaklı (5a4b) sayısı 36 ile tam bölünebildiğine göre, a kaçtır?
29-) Beş basamaklı (1a4ab) sayısının 10 ile bölümünden kalan 4 tür. (1a4ab) sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre, (ab) iki basamaklı sayısı kaçtır?
30-) Dört basamaklı (3a6b) sayısı, 5 ile bölündüğünde 2 kalanını vermektedir. Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre, a kaç farklı değer alabilir?
31-) P sayısı 5 ile bölündüğünde 4 kalanını veren iki basamaklı en büyük doğal sayı olduğuna göre, P doğal sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?
32-) İki basamaklı (ab) sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 tür. Onlar basamağındaki rakam 2 arttırılır, birler basamağındaki rakam 3 azaltılırsa elde edilen sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır ?
33-) (61a) üç basamaklı sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a kaç farklı değer alabilir?
34-) (5a3b4) beş basamaklı sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre, a nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
35-) (ab) iki basamaklı doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, (92a3b) beş basamaklı doğal sayısı 3 e bölündüğünde kalan kaçtır?
36-) 10 sayısının 4 katının 5 eksiği kaçtır?
37-) Toplamları 26 olan a ve b pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı 105 tir. Buna göre, a-b kaçtır?
38-) Bu kutudaki kalemlerin sayısının en az 87, en çok 130 olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemler 3 er, 6 şar, 7 şer sayıldığında her seferinde iki kalem artmaktadır. Buna göre, kutuda kaç kalem vardır?
39-) Ortak katlarının en küçüğü 30 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır?
40-) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, 180.n çarpımının tam kare olması için n nin alabileceği en küçük değer kaçtır?
41-) Mehmet bilyelerini beşer beşer, altışar altışar ve yedişer yedişer sayınca hep bir bilyesi artıyor. Buna göre Mehmet`in en az kaç bilyesi vardır?
42-) Bir sepetteki güller 5 er 5 er demetlenince 2 gül, 7 şer 7 şer demetlenince de 3 gül artmaktadır. Buna göre, sepette en az kaç gül vardır?
43-) 7 ve 5 ile bölündüğünde, her iki bölümde de 2 kalanını veren en küçük pozitif sayının rakamları toplamı kaçtır?
44-) n pozitif bir tamsayı ve 120.n çarpımı bir tam kare olduğuna göre n en küçük değeri aşağıdaki aralılıkların hangisindedir?
45-) a3bc ve a4bc dört basamaklı birer doğal sayıdır. a3bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan 6 olduğuna göre, a4bc sayısı 15 e bölündüğünde kalan kaç olur?
46-) 3, 7 ve 8 ile kalansız bölünebilen 4000 den küçük sayıların en büyüğünün onlar basamağındaki rakam kaçtır?
47-) 4A6B sayısı 15 ile kalansız bölünebilen, dört basamaklı bir sayıdır. Bu sayıda A nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?
48-) Üç basamaklı a2b sayısı 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Aynı sayı 5 ile bölündüğünde kalan 4 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı nedir?
49-) A
50-) Bir x sayısının rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 25 tir. Buna göre, x2 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
51-) Beş basamaklı 91M1N sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre, M + N toplamının en büyük değeri kaçtır?
52-) Rakamları birbirinden farklı olan, üç basamaklı 3KM sayısı 3 ve 5 ile kalansız bölünebiliyor. Buna göre, K kaç farklı değer alabilir?
53-) 9! + 10! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünemez?
54-) Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?
55-) a < b olmak üzere üç basamaklı 2ab sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?
56-) Üç basamaklı 84a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç tane farklı değer alabilir?
57-) Birler basamağı O olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif doğal sa¬yıya oranı kaçtır?
58-) Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır?
59-) Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir?
60-) İki basamaklı olan ve 12 ile tam bölünebilen en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki fark kaçtır?
61-) Sıfırdan ve birbirinden farklı K, L ve M rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen üç basamaklı 6 sayı toplanıyor. Bu toplamla ilgi M aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
62-) Sıfırdan ve birbirinden farklı A, B, C, D ra¬kamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen dört basamaklı 24 sayı toplanıyor. Bu toplam için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
63-) a =değil b olmak üzere,dört basamaklı a23b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a + b toplamı en çok kaçtır?
64-) Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan dört basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünemez?
65-) 25 basamaklı 2222222222222222222222222 sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır?
66-) abc biçiminde yazılmış üç basamaklı bir sayı 9 ile bölünebilmekte ve 10 ile bölümünde 4 kalanını vermektedir, a + b toplamının, bu koşullan sağlayan, kaç değeri vardır?
67-) a, b, c rakamlardan oluşan abc biçimindeki, üç basamaklı ve üç ile kalansız bölünebilen bir sayı vardır. Bu sayı için b=2a olduğuna göre, mümkün olan farkı c lerin toplamı nedir?
68-) 1`den 500`e kadar (500 dahil) sayılardan kaç tanesi 3`e tam olarak bölünür?
69-) 3 ile bölünebilen 3 basamaklı doğal sayının rakamları toplamı rakamlar farklı olmak kaydıyla en fazla kaç olabilir?
70-) İki basamaklı ab pozitif tamsayısı, 10 ile bölündüğünde bölümle kalanın toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
71-) 4.444.444.444 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
72-) 1`den 1000`e kadar (1000 dahil) sayılardan kaç tanesi 3 ve 5`e tam olarak bölünür?
73-) Bir sayı 12 ile bölününce bölüm 13 kalan 7 oluyor. Bu sayı 9 ile bölününce kalan kaç olur?
online sınav Bir sayı 12 ile bölününce bölüm 13 kalan 7 oluyor. Bu sayı 9 ile bölününce kalan kaç olur? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.