1-) Ülkemiz bugünkü yeryüzü şekillerini III. zamanın sonunda ve IV. zamanın başında kazanmış, genç oluşumlu bir kara parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi böyle bir yargıya kanıt olarak gösterilemez ?
2-) Aşağıda belirtilen taşlardan hangisinin içerisinde fosillere rastlanmaz ?
3-) aşağıdakilerden hangisi kömürün yüksek basınç ve ısı altında kalmasıyla oluşmuştur?
4-) aşağıdaki yerşekillerin hangisinin oluşumunda iç kuvvetlerin payı en azdır?
5-) Aşağıdakilerden yerşekillerinden hangsinin oluşmasında iç kuvvetlerin payı en azdır?
6-) hangisi akarsu aşındırma şeklidir?
7-) bir yerde yeryüzü şekillerinin düz vey engebeli olmasının, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez?
8-) Matematik konumları farklı üç ayrı yörede de kaplıca ve şifalı suların bulunması bu yörelerin hangi bakımdan benzer olduğunu kanıtlar?
9-) Depremin zarar derecesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
10-) Suları çok tuzlu göllerde ve körfezlerde meydana gelen buharlaşma sonucunda dipte biriken tuzlar,oluşum itibariyle aşağıdaki kayaç türlerinden hangisine örnektir?
11-) Dünyada ; -Sık sık depremlerin yaşanması -Volkanizmanın etkili olması -Bazı kara kütlelerinin hızla alçalması gibi olayların görülmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
12-) Geniş alanlı kıta salınım hareketlerine epirojenez denir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiyede 3.jeolojik zamanın sonu 4.jeolojik zamanın başlarında etkili olan epirojenez olayının sonuçlarından biri olamaz?
13-) Magmanın yerkabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş soğumasıyla oluşur. -İnce tanecikli, parlak minerallerden oluşur. Yukarıda bazı özellikleri sıralanan taş aşağıdakilerden hangisidir?
14-) Yerkabuğunun günümüze dek geçirdiği evreler hakkında araştırma yapan bir bilim adam, aşağıdaki kaya türlerinden öncelikle hangisini incelemelidir?
15-) Aşağıdaki iç olaylardan hangisi d ış kuvvetlerin etkisiyle oluşur?
16-) Kutuplarda ve yüksek dağlarda yıl boyunca ortadan kalkmayan kar örtüsüne toktağan karlar denir. Toktağan kar sınırı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
17-) Delta ovasının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
18-) Akarsu erozyonu ile rüzgâr erozyonunun birlikte etkin olduğu yörelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
19-) Çok kısa bir süre içinde birdenbire kabararak coşkun bir şekilde akan, sonra kuruyacak duruma gelen akarsulara “sel rejimli akarsular” denir. Bölgelerin yağış rejimi göz önüne alındığında, sel rejimli akarsuların daha çok hangi bölgede görülmesi beklenir?
20-) “Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.” Aşağıdakilerin hangisinde iç kuvvetlerin payı en büyüktür?
21-) Depremin yıkıcı etkisini azaltmak için mesken alanlarını depreme dayanıklı yapılara oturtmak gerekir. Aşağıdaki arazilerden hangisi depremin etkisini azaltıcı rol oynar?
22-) Akarsu erozyonu ile rüzgâr erozyonunun birlikte etkin olduğu yörelerin ortak özelliği aşağıdakİIerden hangisidir?
23-) Gelgit, deniz akıntısı ve akarsuların, oluşumuna katkıda bulundukları yer şekli aşağıdakİIerden hangisidir?
24-) AşağıdakİIerden hangisi, Batı Anadolu akarsularının çok lığ (alüvyon) taşıdıklarına en güçlü kanıttır?
25-) ”Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.” Aşağıdakİlerİn hangisinde İç kuvvetlerin payı en büyüktür?
online sınav ”Yer şekillerinin biçimi iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle sürekli olarak değişir.” Aşağıdakİlerİn hangisinde İç kuvvetlerin payı en büyüktür? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.