1-) Bir hava kütlesinin bağıl nemi, I.sıcaklığın azalması II.Mutlak nemin artması III.maksimum nemin artması durumlarından hangilerine bağlı olarak artar?
2-) I.Deniz meltemi II.Kış musano III.Batı rüzgarları IV.yaz musonu Verilen rüzgarlardan hangileri yağış getirmez?
3-) Karadaniz kıyılarında,ocak ayında ılık denizden soğuk karaya doğru yatay yönlü hava hareketlerine bağlı olarak öncelikle aşağıdaki yoğunşlaşma türlerinden hangisi oluşur?
4-) I.Havanın sıcaklığının düşmesi II. Bulutluluğun artması III.Nem açığının azalması IV.maksimum nenim artması Verilen bilgilerden hangileri havadaki bağıl nemin artmasına bağlı olarak gerçekleşir?
5-) Kuzey Afrikada ve Avustralyanın iç kesimlerinde havanın açık olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
6-) Mutlak nemleri aynı olan X bölgesinin bağıl nemi yüzede 60 , Y bölgesinin bağıl nemi yüzde 70 dir. Buna göre X ve Y bölgeleri alşağıda verilen özelliklerden hangisi bakımından kesinlikle farklıdır?
7-) Bir bölgede yağışın yıl içindeki dağılışı o bölgedeki I.akarsu rejimi II.toprak özellikleri III.doğal bitki örtüsü özelliklerinden hangilerini etkiler?
8-) Mutlak nemi 20gr maksimum nemi 25gr olan bir hava kütlesinde belirli bir süre sonra yağış oluşmuştur Buna göre , bu süre içinde hava kütlesiyle ilgili I.sıcaklığı azalmıştır. II.nem açığı artmıştır. III.hava kütlesinin hacmi genişlemiştir. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
9-) Türkiye de en çok görülen yağış oluşumu ile ilgili ; I.yer şekillerine bağlı oluşur II. Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluşur. III.yükselivi hava hareketlerine bağlı oluşur. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
10-) I.bulutluluk oranı fazladır. II.yıllık sıcaklık farkı azdır III.fiziksel çözülme fazladır IV.nem açığı fazladır. Verilen bilgilerden hangileri bağıl nem oranının yıl boyunca yüksek olduğu yerlerde görülür?
11-) Aşağıda verilen yerlerin hangisinde yaygın olan yağış oluşumu ile Ekvatoral bölgedeki yağış oluşumu aynıdır?
12-) Orta kuşakta bulunan kıtaların batı kıyılarının yıl içinde bol yağış almasında temel etken, aşağıdakilerden hangisidir?
13-) 20gr su buharı bulunan bir hava kütlesinin bağıl nemi %80 dir. Buna göre, hava kütlesiyle ilgili, I.nem açığı %20dir. II.maksimum nemi 25gr/m³ tür. III.doyma noktasına ulşması için 5gr/m³ neme ihtiyaç vardır. Özelliklerinden hangileri söylenebilir?
14-) Türkiye de yağış dağılışı üzerinde, I.dağların uzanış doğrultusu II.ortalama yükselti III.hakim rüzgar yönü faktörlerinden hangileri etkilidir?
15-) Aşağıdaki yoğunlaşma türlerinden hangisinin oluşum yeri ile çiy in oluşum yeri aynıdır?
16-) I.Amazon Havzası II.60° enlemleri III.Güneydoğu Asya IV.Batı Avrupa verilen yerlerin hangilerinde orografik(yamaç) yağışları yaygın olarak görülür?
17-) I.çiy II.kırç III.yağmur IV.kırağı Bu yağış türlerinden hangilerinini oluşabilmesi için sıcaklığın 0° altına düşmesi gerekir?
18-) I. Kuzey Afrika II.Güneydoğu Asya III.Kuzeybatı Avrupa bu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
19-) Alçak basınç alanlarında yükselici hava harektlerine bağlı olarak yağış fazla, yüksek basınç alanlarında ise alçalıcı hava hareketlerine bağlı olarak yağış azdır. Buna göre , aşağıda verilen yerlerin hangisinde alçalıcı hava nedeniyle yağış miktarı azdır?
20-) Herhangi bir yerde yağışın başlaması aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
21-) Ekvatorda yıl boyu sıcaklık fazla,sıcaklık farkı az , bulutluluk ve nem oranı fazladır. Buna göre, Ekvatorla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
22-) Doğu karadeniz bölümünde buharlaşmanın Antalya dan az olması ; I.sıcaklığın daha düşük olmasıyla II.su yüzeyinin geniş olmasıyla III.bağıl nemin fazla olmasıyla özelliklerinden hangileriyle açıklanabilir?
23-) Açık ve güneşli bir günde gökyüzünde bulutların oluşmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir?
24-) Sıcak ve nemli bir havanın daha soğuk bir yerle teması sonucu sis oluşur. iklim özellikleri dikkate alındığında sis olayı aşağıdaki alanlardan hangisinde daha sık görülür?
25-) Konveksiyonel yağışlar ve yamaç yağışlarının oluşmasında görülen ortak özellik hangisidir?
26-) sıcaklık ile bağıl nem arasında ters orantı, sıcaklıkla mutlak nem arasında doğru orantı vardır. Buna göre yaz mevsiminde mutlak nem miktarları aynı olursa aşağıdakilerden hangisinde havanın bağıl nem oranı en yüksek olur?
27-) Aşağıdakilerden hangisi havadaki bağıl nemin doyma noktasına yaklaşmasını sağlayan etkenlerden biridir?
28-) Bir bölgeye düşen yağışların çoğunun cephesel kökenli olması, o bölgenin hangi özelliği ile ilgilidir?
29-) I.yükselici hava hareketleri II.havanın soğuması III.basıncın artması IV.alçalıcı hava hareketi verilenlerden hangileri havanın nem açığını azaltır?
30-) Ekvatoral bölgenin, Dünya nın en fazla yağış alan yerlerinden biri olmasında aşağıdakileren hangisi daha fazla etkili olmuştur?
31-) I.sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma anlarında yağış görülür II.bir yamaç boyunca yükselen hava yağış bırakır bu açıklamalar aşağıdakilerden hangini gösterir?
32-) Bir yamaçta yükselen hava kütlesinin yağış birakması aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
33-) aşagıdakilerden hangisi en çok yagış alan bölgemizdir
34-) Aşğıdaki bölgelerden hangisi iklime bakım daha az nüfusludur.
35-) hangisinde yıllık yağış miktarı daha fazladır
36-) Toprağın yıl boyunca aşırı yıkanarak tuz ve kireç bakımından fakirleştiği bir bölgede ne tür bir bitki örtüsü görülür?
37-) Aşağıdaki yerlerin hangisinde çöl iklimi görülmez
38-) iç anadolu bölgesinde buğdayın daha fazla yetişmesinin sebebi nedir
39-) Sıcak ve soğuk karakterli hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında aşağıdakİIerden hangisinin görülmesi beklenir?
40-) Türkiye, genelde Akdeniz ikliminin yayılış alanına girer. Buna karşın yurdumuzda birbirinden belirgin farklarla ayrılabilen iklim tipleri görülür. Bu farklılaşmada aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
41-) îç Anadolu`da, bazı yerleşim merkezleri çevresindeki korunmuş alanlarda orman ağaçlarının yetişebilmesi, bu bölgeyle İlgİIİ olarak neyi düşündürür?
42-) Sıcaklığın yıl İçinde dağılışı bakımından birbirine en çok benzeyen kent çifti, aşağıdaküerden hangisi olabilir?
43-) Kanada`nın bazı bölgelerinde doğal olarak yetişen ve besleyici değeri çok yüksek şekerli bir özsu elde edilen ”şeker akçaağacfnı, Orman Araştırma Enstitüsü Doğu Anadolu Bölgesi`nde yetiştirmeyi planlamaktadır. Bunun için neden Doğu Anadolu Bölgesi seçilmiş olabilir?
44-) Deniz yüzeyinden yukarı çıkıldıkça atmosferin yoğunluğu azaldığına göre, denizden yüksekliği fazla olan bir yerde aşağıdakilerden hangisi gözlenir?
45-) Normal koşullarda, günlük hava sıcaklığının en düşük olduğu zaman Güneş`in doğma saatleridir. Bu durum, aşağıdakilerden hangisiyle İlgilidir?
46-) ”İznik, Van ve Beyşehir gibi merkezlerin herbirinde görülen günlük sıcaklık farkları, Afyon, Çankırı ve Sivas gibi merkezlerin herbirinde görülen günlük sıcaklık farklarından daha azdır.” Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde günlük sıcaklık farkı en azdır?
47-) İnsanların, 30° enlemleri arasında daha çok yüksek yerleri, dışındaysa alçak yerleri yerleşim alanı olarak seçmiş olmaları aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
48-) ”.... Sözgelimi 60° enleminde bir yörenin iklim elemanlarının gösterdiği değerler, 40° enleminde de görülebilir. Ancak bu iki yörenin yükseltileri, yerşekilleri vb. genellikle birbirinin aynı değildir.” Bu parçada, aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanmış olmaktadır?
online sınav ”.... Sözgelimi 60° enleminde bir yörenin iklim elemanlarının gösterdiği değerler, 40° enleminde de görülebilir. Ancak bu iki yörenin yükseltileri, yerşekilleri vb. genellikle birbirinin aynı değildir.” Bu parçada, aşağıdaki sorulardan hangisi yanıtlanmış olmaktadır? soru detayi
Aksi belirtilmediği sürece, bu sitede yer alan soruların telif hakkı sinavistan.com'a aittir. Bu Web sitesinden yararlanma sorumluluğu size aittir.